MENU
30 sierpnia 2020

Organizacja zajęć od dnia 1.09.2020r. na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS

Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie!

Drodzy Uczniowie!

Z ogromną radością powitamy naszych uczniów w progach naszej szkoły w dniu 1 września 2020 r. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami oraz Państwem!

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasad higieny i procedur ograniczających ryzyko zarażenia się koronawirusem. 

W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów, wdrożyłam wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Wszystkie zostały umieszczone na stronie szkoły i bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie.

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym i na obiektach należących do placówki. 

W związku z powyższym obowiązują następujące procedury: 

Zasady organizacyjne zwiększające bezpieczeństwo uczniów i pracowników przed zakażeniem koronawirusem obowiązujące w Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie Podgórnym

 1. W drodze do i ze szkoły uczniowie i pracownicy szkoły przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 2. Do szkoły mogą uczęszczać tylko zdrowi uczniowie i pracownicy.
 3. Uczniowie chorzy (zakatarzeni, kaszlący lub z temperaturą) nie mogą przebywać na terenie szkoły.
 4. Do placówki nie będzie przyjęty uczeń, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun ucznia ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje; pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
 5. Do odwołania zostaje wprowadzony zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich.
 6. Rodzic/prawny opiekun, przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę lub przyłbicę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem[1].
 7. Rodzic zobowiązany jest podać wychowawcy możliwie najszybszą formę kontaktu.
 8. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela przez kontakt mailowy/Librus lub telefoniczny z nauczycielem.
 9. W sytuacji uzasadnionego podejrzenia, że uczeń jest chory (np. wysoka temperatura ) i może zarażać innych uczniów, nie będzie on mógł wejść na teren szkoły, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela o stanie zdrowia ucznia. Gdy uczeń zachoruje w czasie pobytu w szkole, zostanie on umieszczony w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica.
 10. Obowiązkiem każdego ucznia, pracownika szkoły, rodzica/opiekuna i, przebywających w sytuacjach wyjątkowych, osób trzecich jest dezynfekowanie rąk po wejściu do budynku.
 11. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczone są informacje o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący na teren placówki mają obowiązek korzystania z płynu do dezynfekcji rąk i do noszenia maseczek/przyłbic w przestrzeni wspólnej.
 12. Uczniowie każdorazowo dezynfekują ręce przed wejściem do sali, a także do sekretariatu, stołówki i po wyjściu z toalety. Wszystkie wyżej wymienione osoby obowiązuje zachowanie dystansu społecznego (od 1–1,5 m) w obszarze tzw. przestrzeni wspólnej (korytarz, sekretariat, boisko szkolne).
 13. W stołówce wolno przebywać tylko osobom spożywającym obiady.
 14. Podczas wchodzenia do szkoły, na korytarzach, w toaletach (i w innych tzw. przestrzeniach wspólnych) obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic. Uczeń nie może zdjąć maseczki/przyłbicy na korytarzu, aby spożyć posiłek. Posiłki przyniesione z domu spożywane są podczas przerwy wyłącznie w sali (na swoim miejscu) lub na boisku.
 15. Uczniowie wychodzą na przerwy na boisko i wracają z przerwy wyjściem koło pokoju nauczycielskiego; uczniowie z sal lekcyjnych: 044, 043, 042 i 048A oraz 152, 151 dochodzą do wyjścia na boisko schodami ewakuacyjnymi, uczniowie z pozostałych sal lekcyjnych z piętra dochodzą do wyjścia głównymi schodami.
 16. Uczniowie nie korzystają z szatni. Odzież wierzchnią zabierają ze sobą do klasy, w której mają zajęcia, i umieszczają na wieszakach. W odwieszonej odzieży nie mogą znajdować się żadne wartościowe przedmioty ani dokumenty.
 17. Uczniowie powinni wyjść na każdą dużą przerwę na boisko. Na pozostałych przerwach uczniowie zobowiązani są pozostać w salach; sale lekcyjne są otwarte, a nadzór nad uczniami sprawują wówczas nauczyciele mający dyżur na danym piętrze.
 18. Po zakończeniu zajęć w danej sali lekcyjnej przez określoną klasę pomieszczenie jest dezynfekowane (wszystkie blaty ławek i klawiatury komputerów oraz inne używane pomoce dydaktyczne). Materiały do dezynfekcji wyrzucane są do kosza z pokrywą.
 19. Uczeń nie może wymieniać się podręcznikami, pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi uczniami oraz nie może ich pożyczać. Na lekcjach każdy uczeń korzysta ze swojego podręcznika.
 20. Wymagana jest dezynfekcja rąk przed skorzystaniem przez ucznia z przyborów szkolnych (np. atlasy, słowniki, wskaźniki i inne) i przed podejściem do tablicy.
 21. W toaletach nie może przebywać więcej niż cztery osoby jednocześnie.
 22. Każda sala lekcyjna powinna być wietrzona, nie rzadziej niż raz na godzinę.
 23. Zużyte maseczki i rękawiczki należy wyrzucać do oznakowanych przeznaczonego do tego celu kosza.
 24. Zasady korzystania z pomieszczeń wymagających szczególnego postępowania, np. biblioteka, sala gimnastyczna itp., uwzględnione są w procedurach będących załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.  

Z poważaniem
Mirosława Przyłudzka-Moryl
Dyrektor szkoły

 


[1] *ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 sierpnia 2020 r.

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

§ 24. 1. Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – ust i nosa:

c) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,

1598515947 (1)
       
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.