MENU
9 września 2019

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Wymagania na poszczególne ocenyna zajęciach z języków obcych

Ocena niedostateczna

Wypowiedź ustna: uczeń nie potrafi przeprowadzić rozmowy z pomocą nauczyciela.

Rozumienie tekstu słuchanego: uczeń nie rozumie tekstów w zakresie powyżej 39%.

Rozumienie tekstu czytanego: uczeń nie rozumie ogólnego sensu czytanego tekstu, nie umie wyszukać w tekście żądanej informacji.

Wypowiedź pisemna: uczeń nie potrafi sformułować komunikatywnej wypowiedzi pisemnej.

Gramatyka i leksyka: uczeń popełnia bardzo liczne błędy gramatyczne, leksykalne i ortograficzne uniemożliwiające komunikację językową, ma braki we wiadomościach i umiejętnościach.

Ocena dopuszczająca

Wypowiedź ustna: uczeń potrafi nawiązać prosty dialog, uczeń potrafi zrekonstruować prosty tekst.

Rozumienie tekstu słuchanego: uczeń rozumie teksty w zakresie 40%–55%.

Rozumienie tekstu słuchanego: uczeń rozumie ogólny sens czytanego tekstu, zadania do tekstu potrafi wykonać w zakresie 40–55%.

Wypowiedź pisemna: uczeń potrafi skomponować prostą, w większości zrozumiałą wypowiedź pisemną.

Gramatyka i leksyka: uczeń popełnia liczne błędy gramatyczne, leksykalne i ortograficzne, które utrudniają komunikację.

Ocena dostateczna

Wypowiedź ustna: uczeń potrafi nawiązać i podtrzymać prostą rozmowę, potrafi sformułować prostą wypowiedź na określony temat.

Rozumienie tekstu słuchanego: uczeń rozumie teksty w zakresie 56%–74%.

Rozumienie tekstu czytanego: uczeń rozumie tekst w stopniu umożliwiającym rozwiązanie zadań w zakresie 56%–74%.

Wypowiedź pisemna:·uczeń potrafi sformułować zrozumiałą wypowiedź pisemną.

Gramatyka i leksyka: uczeń popełnia liczne błędy gramatyczne, leksykalne i ortograficzne, które nie utrudniają komunikacji.

Ocena dobra

Wypowiedź ustna: uczeń potrafi przeprowadzić dialog i sformułować bardziej złożoną i urozmaiconą leksykalnie wypowiedź.

Rozumienie tekstu słuchanego: uczeń rozumie teksty w zakresie 75%–89%.

Rozumienie tekstu czytanego: uczeń rozumie tekst w stopniu umożliwiającym rozwiązanie zadań w zakresie 75%–89%.

Wypowiedź pisemna: uczeń potrafi sformułować logiczną i spójną wypowiedź pisemną.

Gramatyka i leksyka: uczeń popełnia nieliczne błędy gramatyczne, leksykalne i ortograficzne, które nie utrudniają komunikacji.

Ocena bardzo dobra

Wypowiedź ustna: uczeń potrafi swobodnie podejmować różne role w procesie komunikacji, formułuje płynne i spójne wypowiedzi na określone tematy, potrafi sformułować zróżnicowaną pod względem stylistycznym i leksykalnym wypowiedź.

Rozumienie tekstu słuchanego: uczeń rozumie teksty w zakresie 90%–98%.

Rozumienie tekstu czytanego: uczeń rozumie tekst w stopniu umożliwiającym rozwiązanie zadań w zakresie 90%–98%.

Wypowiedź pisemna: uczeń potrafi sformułować tekst zawierający urozmaicone słownictwo, wyrażenia frazeologiczne i struktury składniowe.

Gramatyka i leksyka: uczeń popełnia sporadyczne błędy gramatyczne, leksykalne i ortograficzne, nie zakłócające komunikacji.

Ocena celująca

Wypowiedź ustna: uczeń potrafi swobodnie podejmować różne role w procesie komunikacji, formułuje płynne i spójne wypowiedzi na różnorodne tematy,

Rozumienie tekstu słuchanego/czytanego: uczeń rozumie tekst w stopniu umożliwiającym rozwiązanie zadań w zakresie 99%–100%.

Wypowiedź pisemna: uczeń potrafi sformułować tekst zawierający bardzo urozmaicone słownictwo, wyrażenia frazeologiczne i struktury składniowe.

Gramatyka i leksyka: uczeń nie popełnia błędów gramatycznych, leksykalnych ani ortograficznych lub występują one bardzo rzadko i są drobne.

Uczeń wykazuje zainteresowanie przedmiotem, przejawiające się bardzo bogatą wiedzą i umiejętnościami, rozwiązuje zadania o wyższym stopniu trudności, uczestniczy w konkursach przedmiotowych.

 

WYMAGANIA OBOWIĄZUJĄCE NA LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO - klasa I


1. Na lekcji języka angielskiego obowiązują podpisane nazwiskiem ucznia:

• podręcznik

• ćwiczenia

• zeszyt przedmiotowy

2. Uczeń ma prawo zgłosić dwa razy w semestrze nieprzygotowanie do zajęć wynikające z choroby, sytuacji losowych itp. Wyjątek stanowi dłuższa choroba, pobyt w szpitalu (ponad miesiąc). Nie można zgłaszać nieprzygotowania na zapowiedzianych pracach klasowych i kartkówkach. Nieprzygotowanie zgłaszamy przed rozpoczęciem lekcji.
3. Uczeń otrzymuje oceny cząstkowe w semestrze za:

• sprawdziany z ostatnich trzech lekcji- kartkówki (nie muszą być zapowiedziane)

• prace klasowe z większej partii materiału (zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem)

• odpowiedzi ustne

• pracę na lekcji

• nieprzygotowanie do lekcji / brak zadania domowego (za brak zadania domowego uznaje się również brak podręcznika, ćwiczeń lub zeszytu, jeśli zadanie domowe tam było zadane)

• za aktywność na lekcjach uczeń otrzymuje „+“, trzy „+“ dają ocenę bardzo dobrą

• uczeń otrzymuje „ – ” za:

  • brak pracy na lekcji i niewykonywanie poleceń nauczyciela
  • brak podręcznika lub ćwiczeń. Trzy „ – ” dają ocenę niedostateczną.

4. Na lekcjach języka angielskiego obowiązuje system średniej oceny ważonej.

 

WYMAGANIA OBOWIĄZUJĄCE NA LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO - klasa II

( j. angielski rozszerzony)


1. Na lekcji języka angielskiego obowiązują podpisane nazwiskiem ucznia:
      • podręcznik
      • ćwiczenia
      • zeszyt przedmiotowy

2. Uczeń ma prawo zgłosić trzy razy w semestrze nieprzygotowanie do zajęć wynikające z choroby, sytuacji losowych itp. Wyjątek stanowi dłuższa choroba, pobyt w szpitalu (ponad miesiąc). Nie można zgłaszać nieprzygotowania na zapowiedzianych pracach klasowych. Uczeń zgłasza fakt nieprzygotowania przed rozpoczęciem lekcji .W przypadku spóźnienia uczeń nie ma możliwości zgłoszenia nieprzygotowania.

3. W pierwszym semestrze uczeń czyta lekturę w języku angielskim (min. 40 stron) i omawia/prezentuje ją w klasie. Termin prezentacji jest ustalany z nauczycielem na tydzień wcześniej. Datą końcową wykonania zadania jest dzień wystawiania propozycji ocen za pierwszy semestr .

4. Uczeń otrzymuje oceny cząstkowe w semestrze za:
     • prace klasowe z większej partii materiału (zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem)
     • sprawdziany z ostatnich trzech lekcji- kartkówki (zapowiedziane bądź niezapowiedziane)
     • odpowiedzi ustne (także z gramatyki)
     • prezentację
     • zadanie domowe (za brak zadania domowego uznaje się również brak podręcznika, ćwiczeń lub zeszytu, jeśli  
       zadanie domowe tam było zadane)
     • pracę na lekcji
     • za aktywność na lekcjach uczeń otrzymuje „+“, trzy „+“ dają ocenę bardzo dobrą
     • uczeń otrzymuje „ – ” za:

 • brak pracy na lekcji i niewykonywanie poleceń nauczyciela
 • brak podręcznika lub ćwiczeń. Trzy „ – ” dają ocenę niedostateczną.

5. Na lekcjach języka angielskiego obowiązuje system średniej oceny ważonej.

 

WYMAGANIA OBOWIĄZUJĄCE NA LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO - klasa III

1. Na lekcji języka angielskiego obowiązują podpisane nazwiskiem ucznia:

     • repetytorium maturalne

     • zeszyt przedmiotowy

2. Trzy razy w 1 semestrze i dwa razy w 2 semestrze masz prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć (brak zadania domowego / brak repetytorium lub zeszytu, jeśli zadanie tam było zadane = nieprzygotowanie do lekcji). Wyjątek stanowi dłuższa choroba, pobyt w szpitalu (ponad miesiąc). Nie można zgłaszać nieprzygotowania na zapowiedzianych pracach klasowych i kartkówkach. Nieprzygotowanie możesz zgłosić tylko przed rozpoczęciem lekcji .

3. Jako pracę dodatkową możesz przeczytać książkę w języku angielskim (poziom intermediate lub wyżej) i zaprezentować ją w klasie. Pamiętaj, by wcześniej skonsultować z nauczycielem termin wystąpienia. Datą końcową wykonania zadania jest tydzień przed wystawieniem propozycji ocen końcowych .

4. Oceny cząstkowe w semestrze otrzymujesz za:
     • próbne matury, prace semestralne,
     • prace klasowe z większej partii materiału (zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem),
     • sprawdziany z ostatnich trzech lekcji- kartkówki (zapowiedziane bądź niezapowiedziane),
     • odpowiedzi ustne: zestawy maturalne oraz odpowiedzi z gramatyki,
     • wypowiedzi pisemne,
     • za aktywność na lekcjach możesz otrzymać „+“. Trzy „+“ dają ocenę bardzo dobrą,
     • możesz otrzymać „–” zabrak pracy na lekcji i niewykonywanie poleceń nauczyciela oraz brak repetytorium. Trzy  
       „ – ” dają ocenę niedostateczną.

5. Na lekcjach języka angielskiego obowiązuje system średniej oceny ważonej.

 

SYSTEM ŚREDNIEJ WAŻONEJ NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

 1. Tabela przyporządkowania wagi poszczególnym formom  aktywności:
Forma aktywności
Waga
Praca semestralna / próbna matura
8
Praca klasowa
6
Wypowiedź pisemna
4
Odpowiedź ustna
4
Sprawdzian z ostatnich trzech lekcji
3
Aktywność, praca na lekcji
2
Zadanie domowe, inne
2

2. Podstawą wystawienia oceny końcowosemestralnej jest średnia ważona ocen otrzymanych w ciągu całego semestru.

 • Ocenę za odpowiedź ustną / kartkówkę możesz poprawić w ciągu 2 tygodni.
 • Nie ma możliwości poprawy oceny z pracy klasowej
 • W przypadku klasy maturalnej
  • Można poprawić jedną wybraną pracę klasową w semestrze.

3. Ocena na zakończenie roku jest średnią arytmetyczną ze średnich ważonych semestru I i II.
W przypadku klasy maturalnej: Aby uzyskać pozytywną ocenę na zakończenie roku, musisz mieć zaliczone oba semestry (średnie ważone przynajmniej 1,8).

4. Progi wymagane na poszczególne oceny:

ocena
S
ocena
S
ocena
S
celujący
5,51 - 6
dobry +
4,2 – 4,59
dopuszczający +
2,2 - 2,69
Bardzo dobry +
5,2 - 5,50
dobry
3,7 – 4,19
dopuszczający
1,8 – 2,19
Bardzo dobry
4,6 – 5,19
dostateczny +
3,2 – 3,69
niedostateczny +
1,4 – 1,79
____
-----
dostateczny
2,7 – 3,19
niedostateczny
1     - 1,39
ANG
       
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.