MENU
9 września 2019

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

WYMAGANIA OBOWIĄZUJĄCE NA LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE II

                                 ( j. angielski rozszerzony)

 

 1. Na lekcji języka angielskiego obowiązują:
 • podręcznik
 • ćwiczenia
 • zeszyt przedmiotowy

 

 1. Uczeń ma prawo zgłosić trzy razy w semestrze nieprzygotowanie do zajęć wynikające z choroby, sytuacji losowych itp. Wyjątek stanowi dłuższa choroba, pobyt w szpitalu (ponad miesiąc). Nie można zgłaszać nieprzygotowania na zapowiedzianych pracach klasowych. Uczeń zgłasza fakt nieprzygotowania przed rozpoczęciem lekcji .W przypadku spóźnienia uczeń nie ma możliwości zgłoszenia nieprzygotowania.

 

 1. W pierwszym semestrze uczeń przygotowuje prezentację na otrzymany wcześniej temat. Przed zaprezentowaniem jej w klasie przygotowuje i prezentuje opracowane słownictwo. Na opracowany temat uczeń mówi przez 4-5 min.

 

 1. W pierwszym semestrze uczeń czyta lekturę w języku angielskim (min. 40 stron) i omawia/prezentuje ją w klasie. Termin prezentacji jest ustalany z nauczycielem na tydzień wcześniej. Datą końcową wykonania zadania jest dzień wystawiania propozycji ocen za pierwszy semestr .

 

 1. Uczeń otrzymuje oceny cząstkowe w semestrze za:
 • prace klasowe z większej partii materiału (zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem)
 • sprawdziany z ostatnich trzech lekcji- kartkówki (zapowiedziane bądź niezapowiedziane)
 • odpowiedzi ustne (także z gramatyki)
 • prezentację
 • zadanie domowe (za brak zadania domowego uznaje się również brak podręcznika, ćwiczeń lub zeszytu, jeśli zadanie domowe tam było zadane)
 • pracę na lekcji
 • za aktywność na lekcjach uczeń otrzymuje „+“, trzy „+“ dają ocenę bardzo dobrą
 • uczeń otrzymuje „ – ” za:
  • brak pracy na lekcji i niewykonywanie poleceń nauczyciela
  • brak podręcznika lub ćwiczeń. Trzy „ – ” dają ocenę niedostateczną.

 

 1. Na lekcjach języka angielskiego obowiązuje system średniej oceny ważonej.

 

SYSTEM ŚREDNIEJ WAŻONEJ NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

1. Tabela przyporządkowania wagi poszczególnym formom aktywności ucznia:

 

Forma aktywności

Waga

Praca klasowa

6

Prezentacja

5

Odpowiedź ustna

3

Sprawdzian z ostatnich 3 lekcji

4

Aktywność, praca na lekcji

2

Zadanie domowe, inne

2

Wypowiedź pisemna

4

2. Podstawą wystawienia oceny końcowosemestralnej jest średnia ważona ocen otrzymanych w ciągu całego semestru.

3. Uwagi:   *  Nie ma możliwości poprawy oceny z pracy klasowej.

  * Ocena za odpowiedź ustną może być poprawiona w ciągu 2 tygodni.

4. Ocena na zakończenie roku jest średnią  arytmetyczną ze średnich ważonych semestru I i II.

5. Progi wymagane na poszczególne oceny:

ocena

S

ocena

S

ocena

S

celujący

5,51 - 6

dobry +

4,2 – 4,59

dopuszczający +

2,2 - 2,69

bardzo dobry +

5,2 - 5,50

dobry

3,7 – 4,19

dopuszczający

1,8 – 2,19

bardzo dobry

4,6 – 5,19

dostateczny +

3,2 – 3,69

niedostateczny +

1,4 – 1,79

____

-----

dostateczny

2,7 – 3,19

niedostateczny

1     - 1,39


 

Oświadczam, że zapoznałam / zapoznałem się i akceptuję wyżej wymienione wymagania.

 


WYMAGANIA OBOWIĄZUJĄCE NA LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE II

                                 ( j. angielski bez rozszerzenia)

 

 1. Na lekcji języka angielskiego obowiązują:
 • podręcznik
 • ćwiczenia
 • zeszyt przedmiotowy

 

 1. Uczeń ma prawo zgłosić dwa razy w semestrze nieprzygotowanie do zajęć wynikające z choroby, sytuacji losowych itp. Wyjątek stanowi dłuższa choroba, pobyt w szpitalu (ponad miesiąc). Nie można zgłaszać nieprzygotowania na zapowiedzianych pracach klasowych. Uczeń zgłasza fakt nieprzygotowania przed rozpoczęciem lekcji .W przypadku spóźnienia uczeń nie ma możliwości zgłoszenia nieprzygotowania.

 

 1. W pierwszym semestrze uczeń przygotowuje prezentację na otrzymany wcześniej temat. Przed zaprezentowaniem jej w klasie przygotowuje i prezentuje opracowane słownictwo. Na opracowany temat uczeń mówi przez 4-5 min.

 

 1. Uczeń otrzymuje oceny cząstkowe w semestrze za:
 • prace klasowe z większej partii materiału (zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem)
 • sprawdziany z ostatnich trzech lekcji- kartkówki (zapowiedziane bądź niezapowiedziane)
 • odpowiedzi ustne (także z gramatyki)
 • prezentację
 • zadanie domowe (za brak zadania domowego uznaje się również brak podręcznika, ćwiczeń lub zeszytu, jeśli zadanie domowe tam było zadane)
 • pracę na lekcji
 • za aktywność na lekcjach uczeń otrzymuje „+“, trzy „+“ dają ocenę bardzo dobrą
 • uczeń otrzymuje „ – ” za:
  • brak pracy na lekcji i niewykonywanie poleceń nauczyciela
  • brak podręcznika lub ćwiczeń. Trzy „ – ” dają ocenę niedostateczną.

 

 1. Na lekcjach języka angielskiego obowiązuje system średniej oceny ważonej.

 

SYSTEM ŚREDNIEJ WAŻONEJ NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

1. Tabela przyporządkowania wagi poszczególnym formom aktywności ucznia:

 

Forma aktywności

Waga

Praca klasowa

6

Prezentacja

5

Odpowiedź ustna

3

Sprawdzian z ostatnich 3 lekcji

4

Aktywność, praca na lekcji

2

Zadanie domowe, inne

2

Wypowiedź pisemna

4

2. Podstawą wystawienia oceny końcowosemestralnej jest średnia ważona ocen otrzymanych w ciągu całego semestru.

3. Uwagi:   *  Nie ma możliwości poprawy oceny z pracy klasowej.

  * Ocena za odpowiedź ustną może być poprawiona w ciągu 2 tygodni.

4. Ocena na zakończenie roku jest średnią  arytmetyczną ze średnich ważonych semestru I i II.

5. Progi wymagane na poszczególne oceny:

ocena

S

ocena

S

ocena

S

celujący

5,51 - 6

dobry +

4,2 – 4,59

dopuszczający +

2,2 - 2,69

bardzo dobry +

5,2 - 5,50

dobry

3,7 – 4,19

dopuszczający

1,8 – 2,19

bardzo dobry

4,6 – 5,19

dostateczny +

3,2 – 3,69

niedostateczny +

1,4 – 1,79

____

-----

dostateczny

2,7 – 3,19

niedostateczny

1     - 1,39

 

WYMAGANIA OBOWIĄZUJĄCE NA LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO – KLASA I 

 1. Na lekcji języka angielskiego obowiązują:
 • podręcznik
 • ćwiczenia
 • zeszyt przedmiotowy
 1. Uczeń ma prawo zgłosić dwa razy w semestrze nieprzygotowanie do zajęć wynikające z choroby, sytuacji losowych itp. Wyjątek stanowi dłuższa choroba, pobyt w szpitalu (ponad miesiąc). Nie można zgłaszać nieprzygotowania na zapowiedzianych pracach klasowych i kartkówkach. Nieprzygotowanie zgłaszamy przed rozpoczęciem lekcji.

3.     Uczeń otrzymuje oceny cząstkowe w semestrze za:

 • sprawdziany z ostatnich trzech lekcji- kartkówki (nie muszą być zapowiedziane)
 • prace klasowe z większej partii materiału (zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem)
 • odpowiedzi ustne
 • pracę na lekcji
 • nieprzygotowanie do lekcji / brak zadania domowego (za brak zadania domowego uznaje się również brak podręcznika, ćwiczeń lub zeszytu, jeśli zadanie domowe tam było zadane)
 • za aktywność na lekcjach uczeń otrzymuje „+“, trzy „+“ dają ocenę bardzo dobrą
 • uczeń otrzymuje „ – ” za:
  • brak pracy na lekcji i niewykonywanie poleceń nauczyciela
  • brak podręcznika lub ćwiczeń. Trzy „ – ” dają ocenę niedostateczną.

4.Na lekcjach języka angielskiego obowiązuje system średniej oceny ważonej.

 

SYSTEM ŚREDNIEJ WAŻONEJ NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO

1. Tabela przyporządkowania wagi poszczególnym formom aktywności ucznia:

 

Forma aktywności

Waga

Praca klasowa

6

Odpowiedź ustna

3

Sprawdzian z ostatnich 3 lekcji

4

Aktywność, praca na lekcji

2

Zadanie domowe, inne

2

Wypowiedź pisemna

3

 

2. Podstawą wystawienia oceny końcowosemestralnej jest średnia ważona ocen otrzymanych w ciągu całego semestru.

 

3. Uwagi: 

 • Ocena za odpowiedź ustną  / kartkówkę może być poprawiona w ciągu 2 tygodni.
 • Nie ma możliwości poprawy oceny z pracy klasowej

4. Ocena na zakończenie roku jest średnią arytmetyczną ze średnich ważonych semestru I i II.

5. Progi wymagane na poszczególne oceny:

 

ocena

S

ocena

S

ocena

S

celujący

5,51 - 6

dobry +

4,2 – 4,59

dopuszczający +

2,2 - 2,69

bardzo dobry +

5,2 - 5,50

dobry

3,7 – 4,19

dopuszczający

1,8 – 2,19

bardzo dobry

4,6 – 5,19

dostateczny +

3,2 – 3,69

niedostateczny +

1,4 – 1,79

____

-----

dostateczny

2,7 – 3,19

niedostateczny

1     - 1,39

 

Wymagania na poszczególne oceny

Ocena niedostateczna

Mówienie: • uczeń nie potrafi przeprowadzić rozmowy z pomocą nauczyciela.

Rozumienie ze słuchu: · uczeń nie rozumie tekstów w zakresie powyżej 35%.

Czytanie: • uczeń nie rozumie ogólnego sensu czytanego tekstu,  uczeń nie umie wyszukać w tekście żądanej informacji.

Pisanie: · uczeń nie potrafi sformułować komunikatywnej wypowiedzi pisemnej.

Gramatyka i leksyka: • uczeń popełnia bardzo liczne błędy gramatyczne, leksykalne i ortograficzne, uniemożliwiające komunikację językową, • uczeń ma braki w wiadomościach i umiejętnościach.

Ocena dopuszczająca

Mówienie: • uczeń potrafi nawiązać prosty dialog, uczeń potrafi zrekonstruować prosty tekst.

Rozumienie ze słuchu: · uczeń rozumie teksty w zakresie 36%. – 49%.

Czytanie: • uczeń rozumie ogólny sens czytanego tekstu,  zadania do tekstu potrafi wykonać w zakresie 36% -49%.

Pisanie: · uczeń potrafi skomponować prostą, w większości zrozumiałą wypowiedź pisemną.

Gramatyka i leksyka:• uczeń popełnia liczne błędy gramatyczne, leksykalne i ortograficzne, które utrudniają komunikację.

 

Ocena dostateczna

Mówienie: • uczeń potrafi nawiązać i podtrzymać prostą rozmowę,  uczeń potrafi sformułować prostą wypowiedź na określony temat.

Rozumienie ze słuchu: · uczeń rozumie teksty w zakresie 50%. – 69%.

Czytanie: · uczeń rozumie tekst w stopniu umożliwiającym rozwiązanie zadań w zakresie 50% – 69%.

Pisanie:· Uczeń potrafi sformułować zrozumiałą wypowiedź pisemną.

Gramatyka i leksyka: • uczeń popełnia liczne błędy gramatyczne, leksykalne i ortograficzne, które utrudniają komunikację.

 

Ocena dobra

Mówienie: · uczeń potrafi przeprowadzić dialog i sformułować bardziej złożoną i urozmaiconą leksykalnie wypowiedź.

Rozumienie ze słuchu:  uczeń rozumie teksty w zakresie 70% -84%.

Czytanie: · uczeń rozumie tekst w stopniu umożliwiającym rozwiązanie zadań w zakresie 70% -84%.

Pisanie: · Uczeń potrafi sformułować logiczną i spójną wypowiedź pisemną.

Gramatyka i leksyka: uczeń popełnia nieliczne błędy gramatyczne, leksykalne i ortograficzne, które nie utrudniają komunikacji.

 

Ocena bardzo dobra

Mówienie: • uczeń potrafi swobodnie podejmować różne role w procesie komunikacji, formułuje płynne i spójne wypowiedzi na określone tematy, · uczeń potrafi sformułować zróżnicowaną pod względem stylistycznym i leksykalnym wypowiedź.

Rozumienie ze słuchu: · uczeń rozumie teksty w zakresie 85% -95%.

Czytanie: · uczeń rozumie tekst w stopniu umożliwiającym rozwiązanie zadań w zakresie 85% -95%.

Pisanie: · uczeń potrafi sformułować tekst zawierający urozmaicone słownictwo, frazeologii i struktury składniowe.

Gramatyka i leksyka: • uczeń popełnia sporadyczne błędy gramatyczne, leksykalne i ortograficzne, nie zakłócające komunikacji.

 

Ocena celujący

• uczeń potrafi swobodnie podejmować różne role w procesie komunikacji, formułuje płynne i spójne wypowiedzi na różnorodne tematy,

• uczeń posiada umiejętności określone na ocenę bardzo dobrą (96% -100%), a ponadto wykazuje zainteresowanie przedmiotem, przejawiające się dodatkową wiedzą i umiejętnościami,

• uczeń rozwiązuje zadania dodatkowe o wyższym stopniu trudności,

• uczeń uczestniczy w konkursach przedmiotowych i odnosi sukcesy

ANG
       
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.