MENU
9 września 2019

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

WYMAGANIA OBOWIĄZUJĄCE NA LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 

 1. Na lekcji języka angielskiego obowiązują:
 • podręcznik
 • ćwiczenia
 • zeszyt przedmiotowy
 1. Uczeń ma prawo zgłosić dwa razy w semestrze nieprzygotowanie do zajęć wynikające z choroby, sytuacji losowych itp. Wyjątek stanowi dłuższa choroba, pobyt w szpitalu (ponad miesiąc). Nie można zgłaszać nieprzygotowania na zapowiedzianych pracach klasowych i kartkówkach. Nieprzygotowanie zgłaszamy przed rozpoczęciem lekcji.

3.     Uczeń otrzymuje oceny cząstkowe w semestrze za:

 • sprawdziany z ostatnich trzech lekcji- kartkówki (nie muszą być zapowiedziane)
 • prace klasowe z większej partii materiału (zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem)
 • odpowiedzi ustne
 • pracę na lekcji
 • nieprzygotowanie do lekcji / brak zadania domowego (za brak zadania domowego uznaje się również brak podręcznika, ćwiczeń lub zeszytu, jeśli zadanie domowe tam było zadane)
 • za aktywność na lekcjach uczeń otrzymuje „+“, trzy „+“ dają ocenę bardzo dobrą
 • uczeń otrzymuje „ – ” za:
  • brak pracy na lekcji i niewykonywanie poleceń nauczyciela
  • brak podręcznika lub ćwiczeń. Trzy „ – ” dają ocenę niedostateczną.

4.Na lekcjach języka angielskiego obowiązuje system średniej oceny ważonej.

 

SYSTEM ŚREDNIEJ WAŻONEJ NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO

1. Tabela przyporządkowania wagi poszczególnym formom aktywności ucznia:

 

Forma aktywności

Waga

Praca klasowa

6

Odpowiedź ustna

3

Sprawdzian z ostatnich 3 lekcji

4

Aktywność, praca na lekcji

2

Zadanie domowe, inne

2

Pisanie

3

 

2. Podstawą wystawienia oceny końcowosemestralnej jest średnia ważona ocen otrzymanych w ciągu całego semestru.

 

3. Uwagi: 

 • Ocena za odpowiedź ustną  / kartkówkę może być poprawiona w ciągu 2 tygodni.
 • Ocena z pracy klasowej może być poprawiona w ciągu 2 tygodni od oddania sprawdzianu.

4. Ocena na zakończenie roku jest średnią arytmetyczną ze średnich ważonych semestru I i II.

5. Progi wymagane na poszczególne oceny:

 

ocena

S

ocena

S

ocena

S

celujący

5,51 - 6

dobry +

4,2 – 4,59

dopuszczający +

2,2 - 2,69

bardzo dobry +

5,2 - 5,50

dobry

3,7 – 4,19

dopuszczający

1,8 – 2,19

bardzo dobry

4,6 – 5,19

dostateczny +

3,2 – 3,69

niedostateczny +

1,4 – 1,79

____

-----

dostateczny

2,7 – 3,19

niedostateczny

1     - 1,39

 

WYMAGANIA OBOWIĄZUJĄCE NA LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE II

 

 1. Na lekcji języka angielskiego obowiązują:
 • podręcznik
 • ćwiczenia
 • zeszyt przedmiotowy

 

 1. Uczeń ma prawo zgłosić trzy razy w semestrze nieprzygotowanie do zajęć wynikające z choroby, sytuacji losowych itp. Wyjątek stanowi dłuższa choroba, pobyt w szpitalu (ponad miesiąc). Nie można zgłaszać nieprzygotowania na zapowiedzianych pracach klasowych. Uczeń zgłasza fakt nieprzygotowania przed rozpoczęciem lekcji .W przypadku spóźnienia uczeń nie ma możliwości zgłoszenia nieprzygotowania.

 

 1. W pierwszym lub drugim semestrze uczeń czyta lekturę w języku angielskim (min. 40 stron) i omawia/prezentuje ją w klasie. Termin prezentacji jest ustalany z nauczycielem na tydzień wcześniej. Datą końcową wykonania zadania jest dzień wystawiania propozycji ocen końcowych .

 

 1. Uczeń otrzymuje oceny cząstkowe w semestrze za:
 • prace klasowe z większej partii materiału (zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem)
 • sprawdziany z ostatnich trzech lekcji- kartkówki (zapowiedziane bądź niezapowiedziane)
 • odpowiedzi ustne (także z gramatyki)
 • prezentację
 • zadanie domowe (za brak zadania domowego uznaje się również brak podręcznika, ćwiczeń lub zeszytu, jeśli zadanie domowe tam było zadane)
 • pracę na lekcji
 • za aktywność na lekcjach uczeń otrzymuje „+“, trzy „+“ dają ocenę bardzo dobrą
 • uczeń otrzymuje „ – ” za:
  • brak pracy na lekcji i niewykonywanie poleceń nauczyciela
  • brak podręcznika lub ćwiczeń. Trzy „ – ” dają ocenę niedostateczną.

 

 1. Na lekcjach języka angielskiego obowiązuje system średniej oceny ważonej.

 

SYSTEM ŚREDNIEJ WAŻONEJ NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

1. Tabela przyporządkowania wagi poszczególnym formom aktywności ucznia:

 

Forma aktywności

Waga

Praca klasowa

6

Prezentacja

5

Odpowiedź ustna

3

Sprawdzian z ostatnich 3 lekcji

4

Aktywność, praca na lekcji

2

Zadanie domowe, inne

2

2. Podstawą wystawienia oceny końcowosemestralnej jest średnia ważona ocen otrzymanych w ciągu całego semestru.

3. Uwagi:   *  Ocena za sprawdzian może być poprawiona w ciągu 2 tygodni.

  * Ocena za odpowiedź ustną może być poprawiona w ciągu 2 tygodni.

4. Ocena na zakończenie roku jest średnią  arytmetyczną ze średnich ważonych semestru I i II.

5. Progi wymagane na poszczególne oceny:

ocena

S

ocena

S

ocena

S

celujący

5,51 - 6

dobry +

4,2 – 4,59

dopuszczający +

2,2 - 2,69

bardzo dobry +

5,2 - 5,50

dobry

3,7 – 4,19

dopuszczający

1,8 – 2,19

bardzo dobry

4,6 – 5,19

dostateczny +

3,2 – 3,69

niedostateczny +

1,4 – 1,79

____

-----

dostateczny

2,7 – 3,19

niedostateczny

1     - 1,39

 

Zmiany w Szkolnym Systemie Oceniania:

 

 • „Prace klasowe lub sprawdziany, pisane przez uczniów w drugim terminie, powinny mieć wyższy stopień trudności w odniesieniu do prac klasowych lub sprawdzianów pisanych przez ogół uczniów klasy w pierwszym terminie.”
 • „Nauczyciel ma prawo zażądać od uczniów złożenia w wyznaczonym miejscu, na czas trwania pracy pisemnej, wszelkich urządzeń telekomunikacyjnych, w szczególności telefonów komórkowych.”

 

WYMAGANIA OBOWIĄZUJĄCE NA LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE III 

 1. Na lekcji języka angielskiego obowiązują Cię:
  • repetytorium maturalne,
  • zeszyt przedmiotowy.

 • 2.Trzy razy w 1 semestrze  i dwa razy w 2 semestrze masz prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć (brak zadania domowego / brak repetytorium lub zeszytu, jeśli zadanie tam było zadane = nieprzygotowanie do lekcji). Wyjątek stanowi dłuższa choroba, pobyt w szpitalu (ponad miesiąc). Nie można zgłaszać nieprzygotowania na zapowiedzianych pracach klasowych i kartkówkach. Nieprzygotowanie możesz zgłosić tylko przed rozpoczęciem lekcji .

 • 3. Jako pracę dodatkową możesz przeczytać książkę w języku angielskim (poziom intermediate lub wyżej) i zaprezentować ją w klasie. Pamiętaj, by wcześniej skonsultować z nauczycielem termin wystąpienia.
 • 4. Oceny cząstkowe w semestrze otrzymujesz za (patrz tabela punkt 1.):
  • próbne matury, prace semestralne,
  • prace klasowe z większej partii materiału (zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem),
  • sprawdziany z ostatnich trzech lekcji- kartkówki (zapowiedziane bądź niezapowiedziane),
  • odpowiedzi ustne: zestawy maturalne oraz odpowiedzi z gramatyki,
  • wypowiedzi pisemne,
  • za aktywność na lekcjach możesz otrzymać „+“. Trzy „+“ dają ocenę bardzo dobrą,
  • możesz otrzymać „–” zabrak pracy na lekcji i niewykonywanie poleceń nauczyciela oraz brak repetytorium. Trzy „ – ” dają ocenę niedostateczną.

 

 1. Na lekcjach języka angielskiego obowiązuje system średniej oceny ważonej.

 

SYSTEM ŚREDNIEJ WAŻONEJ NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

 1. Tabela przyporządkowania wagi poszczególnym formom  aktywności:

 

Forma aktywności

Waga

Praca semestralna / próbna matura

8

Praca klasowa

6

Wypowiedź pisemna

4

Odpowiedź ustna

4

Sprawdzian z ostatnich trzech lekcji

3

Aktywność, praca na lekcji

2

Zadanie domowe, inne

2

 

2. Podstawą wystawienia oceny końcowosemestralnej jest średnia ważona ocen otrzymanych w ciągu całego semestru.

 • Ocenę za odpowiedź ustną / kartkówkę możesz poprawić w ciągu 2 tygodni.
 •  Ocenę z pracy klasowej możesz poprawić w ciągu 2 tygodni od oddania sprawdzianu.

 

3. Ocena na zakończenie roku jest średnią arytmetyczną ze średnich ważonych semestru I i II. Aby uzyskać pozytywną ocenę na zakończenie roku, musisz mieć zaliczone oba semestry (średnie ważone przynajmniej 1,8).

 

4. Progi wymagane na poszczególne oceny:

ocena

S

ocena

S

ocena

S

celujący

5,51 - 6

dobry +

4,2 – 4,59

dopuszczający +

2,2 - 2,69

Bardzo dobry +

5,2 - 5,50

dobry

3,7 – 4,19

dopuszczający

1,8 – 2,19

Bardzo dobry

4,6 – 5,19

dostateczny +

3,2 – 3,69

niedostateczny +

1,4 – 1,79

____

-----

dostateczny

2,7 – 3,19

niedostateczny

1     - 1,39

 

Kompetencje kluczowe rozwijane na lekcjach języka angielskiego

 

Porozumiewanie się w językach obcych

Porozumiewanie się w językach obcych opiera się na zdolności do rozumienia, wyrażania i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie (rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie) w odpowiednim zakresie kontekstów społecznych i kulturalnych. Kompetencja porozumiewania się w obcych językach wymaga znajomości słownictwa i gramatyki funkcjonalnej oraz świadomości głównych typów interakcji słownej i rejestrów języka. Kompetencja ta jest realizowana poprzez zróżnicowane zadania rozwijające wyżej wymienione kompetencje.  Każdy uczeń nabywa umiejętność porozumiewania się w mowie i piśmie w różnych sytuacjach.

Porozumiewanie się w języku ojczystym

Uczeń nabywa umiejętność porozumiewania się w języku ojczystym w różnych sytuacjach życiowych a także dostosowuje swoją wypowiedź do sytuacji oraz osoby z którą się komunikuje.

Kompetencje informatyczne

Uczniowie uczą się korzystania z translatorów oraz słowników multimedialnych. Na wybrane tematy uczniowie przygotowują prezentacje multimedialne, które przedstawiane są podczas zajęć.

Umiejętność uczenia się

Nauczyciel zapoznaje uczniów z celami i kryteriami sukcesu, lub wspólnie tworzą je na lekcji. Daje to uczniowi poczucie kontroli tego co będzie działo się na zajęciach a także jakie elementy zostaną wprowadzone. Uczniowie są ukierunkowani i nastawieni na realizację ustalonych celów dzięki czemu ich nauka jest bardziej efektywna.  Podczas zajęć stosowane są zadania o zróżnicowanym poziomie trudności. Nauczyciel stosuje różne formy i metody pracy, które dostosowane są do grupy. W celu badania postępów uczniów przeprowadzane są diagnozy.  

 Kompetencje społeczne i obywatelskie

Na podstawie lekcji związanych z poznawaniem kultury krajów anglojęzycznych uczeń zna różnice i podobieństwa kulturowe oraz wykazuje się otwartością i tolerancją wobec innych kultur. W trakcie klasowych debat uczniowie nabywają umiejętność wyrażania własnej opinii oraz konfrontowania jej z opinią rówieśników. Podczas zajęć w grupach uczniowie ćwiczą umiejętność współpracy.

 Inicjatywność i przedsiębiorczość  

Uczniowie w sposób kreatywny tworzą ustne oraz pisemne formy wypowiedzi. Poprzez modyfikowanie zadań omawianych na zajęciach przygotowują scenki oraz krótkie przedstawienia w języku obcym. W trakcie wygłaszanie prezentacji na dowolny temat uczniowie ćwiczą umiejętność autoprezentacji, która może być przydatna w kontakcie z różnymi instytucjami a także z przyszłymi pracodawcami. Uczniowie są uświadamiani jak istotna jest znajomość języka obcego na rynku pracy. Praca metodą projektową realizowana w postaci wyjazdów międzynarodowych rozwija nie tylko szereg umiejętności związanych z porozumiewaniem się w języku obcym, organizacją warsztatu pracy oraz czasu wolnego,  ale także umiejętność przedsiębiorczości wśród uczniów

 Świadomość i ekspresja kulturalna.

Uczeń ma świadomość istnienia dziedzictwa kulturowego w krajach anglojęzycznych. Zna najważniejsze dzieła kultury. Za pomocą warsztatów i wyjazdów uczeń ma możliwość poznać kulturę innych krajów, święta i tradycje z nimi związane. Uczeń ma stworzone możliwości do udziału w zróżnicowanych konkursach językowych.

ANG
       
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.