MENU
9 września 2019

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

WYMAGANIA OBOWIĄZUJĄCE NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Klasa II A

 1. Na lekcjach języka angielskiego obowiązują:
 • podręcznik (podpisany imieniem i nazwiskiem – długopisem)
 • ćwiczenia (podpisany imieniem i nazwiskiem – długopisem)
 • zeszyt przedmiotowy (podpisany imieniem i nazwiskiem – długopisem)

  2. Uczeń ma prawo zgłosić trzy razy w semestrze nieprzygotowanie do zajęć. Wyjątek stanowi dłuższa choroba, pobyt w szpitalu (ponad miesiąc) – wówczas uczeń zobowiązany jest ustalić z nauczycielem termin uzupełnienia materiału. Nie można zgłaszać nieprzygotowania na zapowiedzianych pracach klasowych i sprawdzianach (kartkówkach) oraz lekcjach, na których konkretny uczeń miał przygotować prezentację, lekturę itp. Nieprzygotowanie należy zgłosić przed rozpoczęciem lekcji w sali (przed rozpoczęciem omawiania tematu).

  3. Uczeń otrzymuje oceny cząstkowe w semestrze za:
 • sprawdziany (kartkówki) z ostatnich trzech tematów (nie muszą być zapowiedziane)
 • prace klasowe z większej partii materiału (zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem)
 • odpowiedzi ustne (m.in. prezentacje, lektura)
 • pracę na lekcji
 • nieprzygotowanie do lekcji / brak zadania domowego (za brak zadania domowego uznaje się również brak podręcznika, ćwiczeń lub zeszytu, jeśli zadanie domowe tam było do zrobienia)
 • za aktywność na lekcjach uczeń otrzymuje „+“, pięć „+“ daje ocenę bardzo dobrą
 • uczeń otrzymuje „ – ” za:

ü  brak pracy na lekcji i niewykonywanie poleceń nauczyciela

ü  brak podręcznika lub ćwiczeń. Trzy „ – ” dają ocenę niedostateczną.

 1. Na lekcjach języka angielskiego obowiązuje system średniej oceny ważonej.
  Tabela przyporządkowania wagi poszczególnym formom aktywności ucznia:
 Forma aktywności
Waga
Praca klasowa
6
Odpowiedź ustna
3
Sprawdzian z ostatnich 3 tematów
4
Aktywność, praca na lekcji
2
Zadanie domowe, inne
2
Wypowiedź pisemna
3
Prezentacja/lektura
3
 1. Podstawą wystawienia oceny końcowo-semestralnej jest średnia ważona ocen otrzymanych w ciągu całego semestru.
 2. Ocena na zakończenie roku jest średnią arytmetyczną ze średnich ważonych semestru I i II.
 3. Progi wymagane na poszczególne oceny (oceny z plusem dotyczą tylko oceny semestralnej):
 ocena
S
ocena
S
ocena
S
celujący
5,51–6
dobry +
4,2–4,59
dopuszczający +
2,2–2,69
bardzo dobry +
5,2–5,50
dobry
3,7–4,19
dopuszczający
1,8–2,19
bardzo dobry
4,6–5,19
dostateczny +
3,2–3,69
niedostateczny +
1,4–1,79
____
-----
dostateczny
2,7–3,19
niedostateczny
1–1,39

 

 1. Progi procentowe obowiązujące przy ocenianiu prac klasowych i sprawdzianów (kartkówek):

99%–100% - ocena celująca

90%–98% - ocena bardzo dobra

75%–89% - ocena dobra

56%–74% - ocena dostateczna

40%–55% - ocena dopuszczająca

Poniżej 40% - ocena niedostateczna

Uwagi: 

 • W ciągu semestru uczeń przygotowuje prezentację na otrzymany wcześniej temat. Przed zaprezentowaniem jej w klasie przygotowuje i prezentuje opracowane słownictwo. Na opracowany temat uczeń mówi przez 4–5 min. Zaliczenie prezentacji wymaga spełnienia kryteriów prezentacji (zostaną podane w momencie przydzielenia tematów).
 • W ciągu roku uczeń czyta lekturę w języku angielskim (min. 40 stron) i omawia/prezentuje ją w klasie. Termin prezentacji jest ustalany z nauczycielem z wyprzedzeniem co najmniej tygodniowym.
 • Ocenę niedostateczną z pracy klasowej uczeń ma prawo poprawić w drugim terminie sprawdzianu (termin ustalany przez uczniów z nauczycielem – jeden wspólny). Wyjątek stanowi osoba, która była nieobecna przez dłuższy czas (miesiąc) lub w obu terminach ze względu na ciągłą nieobecność (wówczas należy umówić się indywidualnie na inny termin – osobą odpowiedzialną za uzgodnienie terminu jest uczeń – jeśli uczeń nie dopełni tego obowiązku, nauczyciel ma prawo zażądać od ucznia napisania pracy klasowej w dowolnym terminie natychmiast po upływie dwóch tygodni od powrotu do szkoły).
 • Uczeń, który był nieobecny na obu terminach pracy klasowej (bez względu na powód) i nie była to nieobecność ciągła wynikająca z choroby/zdarzeń losowych, zobowiązany jest napisać pracę klasową na pierwszej lekcji języka angielskiego po powrocie do szkoły.
 • Nie ma możliwości poprawy pozostałych ocen w trakcie trwania semestru.
 • Pod koniec semestru uczeń, któremu waha się ocena (waha = brakuje mu maks. 0,1 do wyższej oceny, w przypadku zagrożenia oceną niedostateczną maks. 0,2) i który wykazywał się sumiennością w semestrze oraz terminowo zaliczał prace klasowe, ma prawo poprawić jedną wybraną pracę klasową lub dwa wybrane sprawdziany (klasówki), aby mieć szansę na wyższą ocenę.
 • Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną na semestr, zobowiązany jest zaliczyć go w wyznaczonym terminie. Zaliczenie obejmuje wymagania na ocenę dopuszczającą, ale uczeń zobowiązany jest zaliczyć pracę na 60%. W przypadku ucznia, który zaliczył semestr w takim trybie, średnia ważona wynosi 1,8.WYMAGANIA OBOWIĄZUJĄCE NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Klasy I Ap, I Ag, I B/Cg, II C

 1. Na lekcjach języka angielskiego obowiązują:
 • podręcznik (podpisany imieniem i nazwiskiem – długopisem)
 • ćwiczenia (podpisany imieniem i nazwiskiem – długopisem)
 • zeszyt przedmiotowy (podpisany imieniem i nazwiskiem – długopisem)
 1. Uczeń ma prawo zgłosić dwa razy w semestrze nieprzygotowanie do zajęć. Wyjątek stanowi dłuższa choroba, pobyt w szpitalu (ponad miesiąc) – wówczas uczeń zobowiązany jest ustalić z nauczycielem termin uzupełnienia materiału. Nie można zgłaszać nieprzygotowania na zapowiedzianych pracach klasowych i sprawdzianach (kartkówkach) oraz lekcjach, na których konkretny uczeń miał przygotować prezentację, lekturę itp. Nieprzygotowanie należy zgłosić przed rozpoczęciem lekcji w sali (przed rozpoczęciem omawiania tematu).
  1. Uczeń otrzymuje oceny cząstkowe w semestrze za:
 • sprawdziany (kartkówki) z ostatnich trzech tematów (nie muszą być zapowiedziane)
 • prace klasowe z większej partii materiału (zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem)
 • odpowiedzi ustne (m.in. prezentacje, lektura)
 • pracę na lekcji
 • nieprzygotowanie do lekcji / brak zadania domowego (za brak zadania domowego uznaje się również brak podręcznika, ćwiczeń lub zeszytu, jeśli zadanie domowe tam było do zrobienia)
 • za aktywność na lekcjach uczeń otrzymuje „+“, pięć „+“ daje ocenę bardzo dobrą
 • uczeń otrzymuje „ – ” za:

ü  brak pracy na lekcji i niewykonywanie poleceń nauczyciela

ü  brak podręcznika lub ćwiczeń. Trzy „ – ” dają ocenę niedostateczną.

 1. Na lekcjach języka angielskiego obowiązuje system średniej oceny ważonej.
  Tabela przyporządkowania wagi poszczególnym formom aktywności ucznia:
 Forma aktywności
Waga
Praca klasowa
6
Odpowiedź ustna
3
Sprawdzian z ostatnich 3 tematów
4
Aktywność, praca na lekcji
2
Zadanie domowe, inne
2
Wypowiedź pisemna
3
Prezentacja/lektura
3
 1. Podstawą wystawienia oceny końcowo-semestralnej jest średnia ważona ocen otrzymanych w ciągu całego semestru.
 2. Ocena na zakończenie roku jest średnią arytmetyczną ze średnich ważonych semestru I i II.
 3. Progi wymagane na poszczególne oceny (oceny z plusem dotyczą tylko oceny semestralnej):
 ocena
S
ocena
S
ocena
S
celujący
5,51–6
dobry +
4,2–4,59
dopuszczający +
2,2–2,69
bardzo dobry +
5,2–5,50
dobry
3,7–4,19
dopuszczający
1,8–2,19
bardzo dobry
4,6–5,19
dostateczny +
3,2–3,69
niedostateczny +
1,4–1,79
____
-----
dostateczny
2,7–3,19
niedostateczny
1–1,39

 

 1. Progi procentowe obowiązujące przy ocenianiu prac klasowych i sprawdzianów (kartkówek):

99%–100% - ocena celująca

90%–98% - ocena bardzo dobra

75%–89% - ocena dobra

56%–74% - ocena dostateczna

40%–55% - ocena dopuszczająca

Poniżej 40% - ocena niedostateczna

Uwagi: 

 • W ciągu roku uczeń przygotowuje prezentację na otrzymany wcześniej temat. Przed zaprezentowaniem jej w klasie przygotowuje i prezentuje opracowane słownictwo. Na opracowany temat uczeń mówi przez 4–5 min. Zaliczenie prezentacji wymaga spełnienia kryteriów prezentacji (zostaną podane w momencie przydzielenia tematów).
 • W ciągu roku uczeń może przeczytać lekturę w języku angielskim (min. 40 stron) i omówić/zaprezentować ją w klasie. Termin prezentacji jest ustalany z nauczycielem z wyprzedzeniem co najmniej tygodniowym.
 • Ocenę niedostateczną z pracy klasowej uczeń ma prawo poprawić w drugim terminie sprawdzianu (termin ustalany przez uczniów z nauczycielem – jeden wspólny). Wyjątek stanowi osoba, która była nieobecna przez dłuższy czas (miesiąc) lub w obu terminach ze względu na ciągłą nieobecność (wówczas należy umówić się indywidualnie na inny termin – osobą odpowiedzialną za uzgodnienie terminu jest uczeń – jeśli uczeń nie dopełni tego obowiązku, nauczyciel ma prawo zażądać od ucznia napisania pracy klasowej w dowolnym terminie natychmiast po upływie dwóch tygodni od powrotu do szkoły).
 • Uczeń, który był nieobecny na obu terminach pracy klasowej (bez względu na powód) i nie była to nieobecność ciągła wynikająca z choroby/zdarzeń losowych, zobowiązany jest napisać pracę klasową na pierwszej lekcji języka angielskiego po powrocie do szkoły.
 • Nie ma możliwości poprawy pozostałych ocen w trakcie trwania semestru.
 • Pod koniec semestru uczeń, któremu waha się ocena (waha = brakuje mu maks. 0,1 do wyższej oceny, w przypadku zagrożenia oceną niedostateczną maks. 0,2) i który wykazywał się sumiennością w semestrze oraz terminowo zaliczał prace klasowe, ma prawo poprawić jedną wybraną pracę klasową lub dwa wybrane sprawdziany (klasówki), aby mieć szansę na wyższą ocenę.
 • Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną na semestr, zobowiązany jest zaliczyć go w wyznaczonym terminie. Zaliczenie obejmuje wymagania na ocenę dopuszczającą, ale uczeń zobowiązany jest zaliczyć pracę na 60%. W przypadku ucznia, który zaliczył semestr w takim trybie, średnia ważona wynosi 1,8.
ANG
       
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.