MENU
9 września 2019

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Przedmiotowy system oceniania
Język polski - kl. IAp, IB/Cp, IB/Cg, IIc1.      Na lekcjach języka polskiego obowiązuje system średniej ważonej: 

Forma aktywności
Waga
Wypracowanie klasowe
6
Sprawdziany z wiedzy, testy czytania ze zrozumieniem
5
Przygotowanie prezentacji, referatu
4
Kartkówki
3
Zadania domowe długie
4
Odpowiedzi ustne na lekcji
3
Prace pisemne tworzone na lekcji
3
Sprawdziany ze znajomości lektur
4
Udział w lekcji, aktywność,
2
Zadania domowe krótkie
2
Przygotowanie do lekcji
1

 
2.      Progi wymagane na poszczególne oceny ( w ocenie rocznej na świadectwie nie ma plusów ani minusów):

Ocena
Średnia
Ocena
Średnia
Ocena
Średnia
celujący
5,6 - 6
dobry
3,7 – 4,19
dopuszczający
1,8 – 2,19
bardzo dobry +
5,2 – 5,59
dostateczny +
3,2 – 3,69
niedostateczny +
1,4 – 1,79
bardzo dobry
4,6 – 5,19
dostateczny
2,7 – 3,19
niedostateczny
1 – 1,39
dobry +
4,2 – 4,59
dopuszczający +
2,2 – 2,69
 
 

3. Ocenie podlegają:

a. wypracowania  klasowe – tworzenie tekstu własnego o charakterze problemowym i interpretacyjnym w oparciu o fragment prozy, dramatu, wiersz lub tekst teoretyczny;
b. testy sprawdzające rozumienie czytanego tekstu  i testy sprawdzające wiedzę;
c. przygotowanie prezentacji na wybrany temat lub przygotowanie referatu;
d. zadania domowe długie sprawdzające umiejętność pisania wypracowań maturalnych lub testów czytania ze zrozumieniem; 
e. zadania domowe krótkie, np. notatki informacyjne lub odpowiedzi na pytania z podręcznika, streszczenia;
f. sprawdziany ze znajomości treści lektur;
g. prace pisemne tworzone podczas lekcji - od wypracowań klasowych różnią się  dopuszczalnością korzystania z pomocy dydaktycznych (zeszytu, słownika, podręcznika);
g. odpowiedzi ustne z trzech ostatnich lekcji;
h. udział w lekcji, aktywność;
i. przygotowanie do lekcji.

4.  Prace klasowe, testy wiedzy oraz testy czytania ze zrozumieniem będą zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem oraz wpisywane do terminarza w e- dzienniku.

5. Wcześniej podany jest zakres tematyczny sprawdzianów z wiedzy.

6. Kartkówki nie są zapowiadane.

7. Wszelkie prace niesamodzielne skutkować będą  oceną  niedostateczną.

8. Po okresie nieobecności w ciągu tygodnia należy uzupełnić braki materiału i zapisy w zeszycie.

9.Na następną lekcję języka polskiego należy uzupełnić pisemne prace domowe, których uczeń nie wykonał, wykorzystując możliwość zgłoszenia nieprzygotowania.

10. Pod pojęciem aktywności na lekcji rozumiemy przynajmniej trzykrotne zabranie głosu w sensie merytorycznym, czyli wnoszące coś do tematu poruszanego na lekcji. Aktywność oznaczona jest w dzienniku znakiem „+”. Sześć „plusów” zamieniane jest na ocenę celującą. „Plus” można również  otrzymać za dodatkowe zadanie domowe.

11. Można dwukrotnie w semestrze nie być przygotowanym do lekcji. Nieprzygotowanie dotyczy zarówno zadań pisemnych, jak i ustnych ( nie obejmuje znajomości lektury). Nieprzygotowanie to też brak podręcznika, tekstu lektury, czy zeszytu przedmiotowego. Nieprzygotowanie zaznaczone jest w dzienniku znakiem „np.” Trzecie i każde następne „np.” oznacza ocenę niedostateczną.

12. Przed omawianiem lektury przeprowadzane będą  sprawdziany ze znajomości treści.

13. Podczas omawiania lektury uczeń jest zobowiązany do przynoszenia tekstu lektury. Może być jeden tekst na dwoje  uczniów. Brak tekstu lektury oznacza nieprzygotowanie do lekcji.

14. Na lekcjach obowiązkowy jest podręcznik. Przyjmujemy zasadę, że jeden podręcznik może być na dwoje uczniów. Brak podręcznika oznacza nieprzygotowanie do lekcji.

15. Obowiązkiem ucznia jest prowadzenie zeszytu przedmiotowego.

16. Ocenę niedostateczną ze sprawdzianów z wiedzy, testów czytania ze zrozumieniem, wypracowań klasowych, długich zadań domowych  można poprawić w ciągu tygodnia od jej otrzymania. W sytuacjach szczególnych w terminie ustalonym z nauczycielem.

17. Uczeń nieobecny na pracy klasowej, teście czytania ze zrozumieniem, sprawdzianie z wiedzy lub sprawdzianie z lektury ma obowiązek przystąpić do napisania ich w terminie uzgodnionym z nauczycielem.  Uczeń, który nie wywiąże się z tego obowiązku, otrzymuje ocenę niedostateczną.

18. Najwyżej będzie oceniany ten uczeń, który wykaże się oryginalnością dowodzenia i myśleniem krytycznym oraz poszukuje nowych rozwiązań problemów. 

19. Relacje na lekcjach:

a. nauczyciel zwraca się do uczniów po imieniu, nie krzyczy, nie wyśmiewa ucznia;
b. dyscyplina polega na nieprzeszkadzaniu w lekcji, zabieraniu głosu po wcześniejszym zgłoszeniu się, unikaniu spóźnień;
c. dyskutujemy za pomocą argumentów, nie używamy wulgaryzmów;
d. na lekcjach wyłączone są i schowane telefony komórkowe (można z nich korzystać tylko na wyraźne polecenie nauczyciela) , w trakcie prac klasowych i innych prac pisemnych telefony są zdeponowane na biurku nauczyciela;
e. można mieć na ławce napoje, nie jest jednak mile widziane jedzenie i żucie gumy na lekcjach.

 

JĘZYK POLSKI
       
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.