MENU
9 września 2019

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania – język polski, kl. II A,  III B

 

1. Na lekcjach języka polskiego obowiązuje system średniej ważonej:  

Forma aktywności
Waga
Wypracowanie klasowa
6
Sprawdziany z wiedzy, testy czytania ze zrozumieniem
5
Przygotowanie prezentacji multimedialnej, referatu
4
Prezentacja lidera grupy
4
Kartkówka
3
Zadanie domowe długie
4
Odpowiedź ustna na lekcji
3
Sprawdziany ze znajomości lektur
4
Udział w lekcji, aktywność
2
Brak zadania domowego
1
Zadanie domowe krótkie
2
Przygotowanie do lekcji
1

 

2. Progi wymagane na poszczególne oceny ( w ocenie rocznej na świadectwie nie ma plusów ani minusów):

 

Ocena
Średnia
Ocena
Średnia
Ocena
Średnia
celujący
5,6 - 6
dobry
3,7 – 4,19
dopuszczający
1,8 – 2,19
bardzo dobry +
5,2 – 5,59
dostateczny +
3,2 – 3,69
niedostateczny +
1,4 – 1,79
bardzo dobry
4,6 – 5,19
dostateczny
2,7 – 3,19
niedostateczny
1 – 1,39
dobry +
4,2 – 4,59
dopuszczający +
2,2 – 2,69
 
 

 

3. Ocenie podlegają:

a. prace klasowe – tworzenie tekstu własnego o charakterze problemowym i interpretacyjnym w oparciu o fragment prozy, dramatu, wiersz lub tekst teoretyczny;
b. testy sprawdzające rozumienie czytanego tekstu  i testy sprawdzające wiedzę;
c. przygotowanie prezentacji multimedialnej na wybrany temat lub przygotowanie referatu;
d. prezentacja lidera grupy, która przygotowała zadany materiał;
e. zadania domowe długie sprawdzające umiejętność pisania wypracowań maturalnych lub testów czytania ze zrozumieniem; 
f. zadania domowe krótkie, np. notatki informacyjne lub odpowiedzi na pytania z podręcznika, streszczenia;
g. sprawdziany ze znajomości treści lektur;
h. odpowiedzi ustne z trzech ostatnich lekcji;
i. udział w lekcji – aktywność;
j. przygotowanie do lekcji.

4.  Prace klasowe, testy wiedzy oraz testy czytania ze zrozumieniem będą zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem oraz wpisywane do terminarza w dzienniku Librus.

5. Wcześniej podany jest zakres tematyczny sprawdzianów z wiedzy.

6. Kartkówki nie są zapowiadane.

7. Wszelkie prace niesamodzielne będą otrzymywały ocenę  niedostateczną.

8. Po okresie nieobecności w ciągu tygodnia należy uzupełnić braki materiału i zapisy w zeszycie.

9.Na następną lekcję języka polskiego należy uzupełnić pisemne prace domowe, których uczeń nie wykonał, wykorzystując możliwość zgłoszenia nieprzygotowania.

10. Pod pojęciem aktywności na lekcji rozumiemy przynajmniej trzykrotne zabranie głosu w sensie merytorycznym, czyli wnoszące coś do tematu poruszanego na lekcji. Aktywność oznaczona jest w dzienniku znakiem „+”, trzy aktywności są zamieniane na ocenę bardzo dobrą.

11. Można dwukrotnie w semestrze nie być przygotowanym do lekcji. Nieprzygotowanie dotyczy zarówno zadań pisemnych, jak i ustnych ( nie obejmuje znajomości lektury). Nieprzygotowanie zaznaczone jest w dzienniku znakiem „np.”, trzecie i każde następne „np.” oznacza ocenę niedostateczną.

9. Przed omawianiem lektury przeprowadzane będą  sprawdziany ze znajomości treści.

10 Na lekcjach obowiązkowy jest podręcznik. Przyjmujemy zasadę, że jeden podręcznik może być na 2 uczniów. Brak podręcznika oznacza nieprzygotowanie do lekcji.

11. Obowiązkiem ucznia jest prowadzenie zeszytu przedmiotowego.

12. Ocenę niedostateczną ze sprawdzianów z wiedzy, testów czytania ze zrozumieniem, wypracowań klasowych, długich zadań domowych  można poprawić w ciągu tygodnia od jej otrzymania. W sytuacjach szczególnych w terminie ustalonym z nauczycielem.

13. Uczeń nieobecny na pracy klasowej, teście czytania ze zrozumieniem, sprawdzianie z wiedzy lub sprawdzianie z lektury ma obowiązek przystąpić do napisania ich w terminie uzgodnionym z nauczycielem.  Uczeń, który nie wywiąże się z tego obowiązku, otrzymuje ocenę niedostateczną.

14. Najwyżej będzie oceniany ten uczeń, który wykaże się oryginalnością dowodzenia i myśleniem krytycznym oraz poszukuje nowych rozwiązań problemów. 

15. Relacje na lekcjach:

a. nauczyciel zwraca się do uczniów po imieniu nie krzyczy, nie wyśmiewa ucznia;
b. dyscyplina polega na nieprzeszkadzaniu w lekcji, zabieraniu głosu po wcześniejszym zgłoszeniu się, unikaniu spóźnień;
c. dyskutujemy za pomocą argumentów, nie używamy wulgaryzmów;
d. na lekcjach wyłączone są i schowane telefony komórkowe , w trakcie prac klasowych i innych prac pisemnych telefony są zdeponowane na biurku nauczyciela;
c. można mieć na ławce napoje, nie jest jednak mile widziane jedzenie i żucie gumy na lekcjach.
JĘZYK POLSKI
       
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.