MENU
9 września 2019

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Przedmiotowy system oceniania

Język polski - kl. I B, II A, III A

Nauczyciel: Marzena Kasendra- Filipiak

1. Na lekcjach języka polskiego obowiązuje system średniej ważonej:

Forma aktywności
Waga
Wypracowanie klasowe                         
6
Sprawdziany z wiedzy, testy czytania ze zrozumieniem
5
Przygotowanie prezentacji multimedialnej, referatu
4
Kartkówka
3
Zadanie domowe długie
4
Odpowiedz ustna na lekcji
3
Sprawdziany ze znajomości lektur
4
Udział w lekcji, aktywność
2
Zadanie domowe krótkie
2
Przygotowanie do lekcji
1

2. Progi na poszczególne oceny:

celujący  5,6 -6
bardzo dobry 5,2 -5,59
bardzo dobry-4,6 – 5, 19
dobry+  4,2 -4,59
dobry 3,7 – 4,19
dostateczny + - 3,2- 3,69
dostateczny  2,7- 3,19
dopuszczający +- 2,2- 2,69
dopuszczający  1,8- 2,19
niedostateczny 1,79- 1

3. Prace klasowe , testy wiedzy oraz testy z czytania ze zrozumieniem będą zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem oraz wpisywane do terminarza w dzienniku Librus.

4. Wcześniej podany jest zakres tematyczny sprawdzianów z wiedzy.

5. Kartkówki  nie są zapowiadane.

6.Wszelkie prace niesamodzielne będą otrzymywały ocenę niedostateczną.

7. Braki związane z nieobecnością należy uzupełnić w ciągu tygodnia.

8. Na następną lekcję należy uzupełnić pisemne prace domowe, których uczeń nie wykonał, wykorzystując możliwość zgłoszenia nieprzygotowania.

9. Można dwukrotnie w semestrze być nieprzygotowanym. Nieprzygotowanie nie obejmuje znajomości lektury i wcześniej zapowiedzianych form.

10. Ocenę niedostateczną ze sprawdzianów, testów, długich zadań domowych należy poprawić w ciągu tygodnia, chyba że nauczyciel zdecyduje inaczej.

JĘZYK POLSKI
       
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.