MENU
25 września 2019

Przedmiotowy system oceniania

WYMAGANIA OBOWIĄZUJĄCE NA LEKCJI  MATEMATYKI

1. Na lekcji MATEMATYKI powinieneś mieć:

 • co najmniej 60 kartkowy zeszyt w kratkę - na lekcję,
 • 1 zeszyt do powtórek (do poziomu podstawowego) - dot. klasy maturalnej,
 • przybory geometryczne (ołówek, cyrkiel, linijka, ekierka, kalkulator prosty),
 • podręcznik „Matematyka" wyd. Nowa Era

2. Masz prawo zgłosić trzy razy w semestrze nieprzygotowanie do zajęć, wynikające z choroby, sytuacji losowych itp. (nie dotyczy to zapowiedzianych prac klasowych). Wyjątek - dłuższa choroba, pobyt w szpitalu (> miesiąc).
3. Oceny cząstkowe w semestrze otrzymujesz za:

 • sprawdziany/kartkówki z ostatnich trzech zajęć (nie muszą być zapowiedziane),
 • prace klasowe, prace semestralne z większej partii materiału (zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem), w tym sprawdziany z działów powtórzeniowych,
 • „matury próbne” (w przypadku klasy maturalnej)
 • odpowiedź ustną,
 • zadanie domowe,
 • zeszyt, praca długoterminowa,
 • aktywność na lekcjach oraz inne formy aktywności (konkursy, projekty, itp.).

4. Oceny z prac klasowych, sprawdzianów i kartkówek mogą być wystawiane na podstawie skali punktowej po jej przeliczeniu procentowym w stosunku do maksymalnej ilości punktów według następujących zasad:

 • Niedostateczny (1, ndst) 0 – 39 %
 • Dopuszczający (2, dop) 40 – 55 %
 • Dostateczny (3, dst) 56 – 74 %
 • Dobry (4, db) 75 – 89 %
 • Bardzo dobry (5, bdb) 90 – 99 %
 • Celujący (6, cel) 100% i wyżej (np. zadanie dodatkowe)

5. Uwagi:

 • W semestrze masz prawo poprawić wszystkie oceny z prac klasowych oraz trzy kartkówki z ostatnich trzech lekcji (w terminie do tygodnia od uzyskania oceny). Wówczas podstawą do obliczenia średniej ważonej jest ta ocena z pracy, która jest korzystniejsza dla Ciebie.
 • Jeśli piszesz pracę klasową w drugim terminie, możesz spodziewać się zadań trudniejszych niż w pierwszym terminie.
 • Jeśli nie przystąpiłeś do pracy klasowej i w ciągu tygodnia od powrotu do szkoły nie zgłosisz się do nauczyciela, aby ustalić nowy termin, bądź nie przystąpisz do napisania sprawdzianu, kartkówki, itp. pomimo wyznaczonych dwóch terminów, otrzymujesz ocenę niedostateczną.
 • Twoja aktywność na lekcji, czyli np. co najmniej dwukrotna poprawna odpowiedź na zajęciach, do której zgłaszasz się „na ochotnika”, prawidłowe rozwiązanie zadania na tablicy są oceniane na „+ ”. Pięć „+” daje ocenę bardzo dobrą.
 • Za nieprawidłowe odpowiedzi na lekcjach, brak podstawowych wiadomości, częściowy brak zadania, niewykonywanie poleceń nauczyciela otrzymujesz „–”. Trzy „–” dają ocenę niedostateczną.

6. Podstawą wystawienia oceny końcowosemestralnej będzie średnia ważona ocen otrzymanych w ciągu całego semestru.
7. Ocena na zakończenie roku jest średnią arytmetyczną ze średnich ważonych semestru I i II.

SYSTEM ŚREDNIEJ WAŻONEJ NA LEKCJI MATEMATYKI

1. Formy aktywności i przyporządkowane wagi:

 • Praca klasowa semestralna, próbna matura - 8
 • Praca klasowa - 6
 • Odpowiedź ustna, referat - 3
 • Sprawdzian/kartkówka z ostatnich 3 lekcji - 3
 • Projekt, praca długoterminowa - 3
 • Aktywność, praca na lekcji, zadanie domowe - 2
 • Inne - 1

2. Progi wymagane na poszczególne oceny:

                                                        Ocena                                                        

                                    Średnia                                       

celujący

5,6 - 6

bardzo dobry +

5,2 – 5,59

bardzo dobry

4,6 – 5,19

dobry +

4,2 – 4,59

dobry

3,7 – 4,19

dostateczny +

3,2 – 3,69

dostateczny

2,7 – 3,19

dopuszczający +

2,2 – 2,69

dopuszczający

1,8 – 2,19

niedostateczny +

1,4 – 1,79

niedostateczny

1 – 1,39

MATEMATYKA
       
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.