MENU
25 września 2019

Przedmiotowy system oceniania

WYMAGANIA OBOWIĄZUJĄCE NA LEKCJI  MATEMATYKI

1. Na lekcji MATEMATYKI powinieneś mieć:

 • co najmniej 60 kartkowy zeszyt w kratkę - na lekcję,
 • 1 zeszyt do powtórek (do poziomu podstawowego) - dot. klasy maturalnej,
 • przybory geometryczne (ołówek, cyrkiel, linijka, ekierka, kalkulator prosty),
 • podręcznik „Matematyka" wyd. Nowa Era

2. Masz prawo zgłosić trzy razy w semestrze nieprzygotowanie do zajęć, wynikające z choroby, sytuacji losowych itp. (nie dotyczy to zapowiedzianych prac klasowych, oraz „dnia kartkówek”). Wyjątek stanowi dłuższa choroba, pobyt w szpitalu (ponad miesięczny).

3. Oceny cząstkowe w semestrze otrzymujesz za:

 • sprawdziany/kartkówki z ostatnich trzech zajęć (nie muszą być zapowiedziane),
 • prace klasowe z większej partii materiału (zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem),
 • odpowiedź ustną,
 • zadanie domowe,
 • projekt, referat,
 • zeszyt, praca długoterminowa,
 • aktywność na lekcjach oraz inne formy aktywności (konkursy, projekty, itp.).

4. Twoja aktywność na lekcji to co najmniej dwukrotna poprawna odpowiedź na  zajęciach, do której zgłaszasz się „na ochotnika”. Za odpowiedź taką otrzymujesz   „+ ”. Trzy „+”  dają ocenę bardzo dobrą.

5. Za nieprawidłowe odpowiedzi na lekcjach, brak podstawowych wiadomości, częściowy brak zadania otrzymujesz „–”. Trzy „–” dają ocenę niedostateczną.

6. Podstawą wystawienia oceny końcowosemestralnej będzie średnia ważona ocen otrzymanych w ciągu całego semestru.


SYSTEM ŚREDNIEJ WAŻONEJ NA LEKCJI MATEMATYKI

1. Formy aktywności i przyporządkowane wagi:

 • Praca klasowa semestralna, próbna matura - 8
 • Praca klasowa - 6
 • Odpowiedź ustna, referat - 3
 • Sprawdzian/kartkówka z ostatnich 3 lekcji - 3
 • Projekt, praca długoterminowa - 3
 • Aktywność, praca na lekcji, zadanie domowe - 2
 • Inne - 1

2. Uwagi: 

 • Jeśli nie przystąpiłeś do pracy klasowej i w ciągu tygodnia od powrotu do szkoły nie zgłosisz się do nauczyciela aby ustalić nowy termin, otrzymujesz ocenę niedostateczną.
 • W semestrze możesz poprawić oceny z trzech prac klasowych i trzech sprawdzianów (w terminie do dwóch tygodni po uzyskaniu oceny lub po przedstawieniu propozycji ocen na dwa tygodnie przed klasyfikacją).  Wówczas podstawą do obliczenia średniej ważonej jest ta ocena z pracy klasowej, która jest korzystniejsza dla Ciebie.

3. Ocena na zakończenie roku jest średnią arytmetyczną ze średnich ważonych semestru I i II.

4. Progi wymagane na poszczególne oceny:

                                                        Ocena                                                        

                                    Średnia                                       

celujący

5,6 - 6

bardzo dobry +

5,2 – 5,59

bardzo dobry

4,6 – 5,19

dobry +

4,2 – 4,59

dobry

3,7 – 4,19

dostateczny +

3,2 – 3,69

dostateczny

2,7 – 3,19

dopuszczający +

2,2 – 2,69

dopuszczający

1,8 – 2,19

niedostateczny +

1,4 – 1,79

niedostateczny

1 – 1,39

MATEMATYKA
       
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.