MENU
9 września 2019

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

 Z  BIOLOGII  W KL. I  A,   IB/C    rok szkolny 2019/2020

 1. Każdy uczeń przynosi na lekcję podręcznik, zeszyt w kratkę, ołówek, niekiedy materiały papiernicze w zależności od charakteru planowanych zajęć.
 2. Kryteria oceny wiedzy i umiejętności:
  a) poprawne posługiwanie się terminologią
  b) samodzielność odpowiedzi
  c) przedstawianie i interpretowanie wiadomości
  d) umiejętność porównywania i charakteryzowania procesów i zjawisk biologicznych  
  e) analizowanie schematów, wykresów i ich samodzielne wykonywanie
  f) formułowanie opinii i sądów
  g) analiza tekstu
  h) aktywność na lekcji
  i) prace domowe i prezentacje
  j) arkusze zadań i ćwiczenia
  k) poprawne wnioskowanie i formułowanie hipotez i problemów badawczych
 3. Za każdą pracę uczeń otrzymuje tylko jedną ocenę.
 4. Prace pisemne: karkówki, zadania pisemne i sprawdziany, uczeń otrzymuje do wglądu na lekcji w obecności nauczyciela, a rodzice podczas dyżuru pedagogicznego.
 5. Uczeń ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w lekcji. Aktywna postawa będzie promowana ,,+”. Gdy uczeń zbierze pięć ,,+” nauczyciel wpisuje do dziennika ocenę bardzo dobrą.
 6. Bierna postawa na każdej  lekcji, brak zeszytu lub podręcznika będzie zaznaczana minusem. Zebranie trzech minusów jest jednoznaczne z oceną niedostateczną.
 7. Dyżurni przygotowują niezbędne na lekcji pomoce przed lekcją. Nie wywiązanie się z obowiązku będzie równoznaczne z wpisaniem ujemnych punktów z zachowania w dzienniku lekcyjnym lub zeszycie klasowym.
 8. Raz w semestrze uczeń może być nieprzygotowany bez podania przyczyny ( przy większej niż 1 godzina tygodniowo 2 razy w semestrze). Należy ten fakt zgłosić przed lekcją podając kartkę z imieniem, nazwiskiem i numerem z dziennika.
 9. Ocen cząstkowych nie można poprawiać.
 10.  Oceny tylko z 2 sprawdzianów w semestrze można poprawiać w terminie i formie uzgodnionej z nauczycielem, lecz nie później jak w ciągu 2 tygodni od chwili zapoznania się z oceną.
 11. Oceny ze sprawdzianów działowych mają największe znaczenie przy wystawianiu ocen na koniec I semestru lub oceny końcowo rocznej.
 12. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny semestralnej lub końcowo rocznej są głównie  pozytywne oceny ze sprawdzianów oraz zadań problemowych .
 13. Jeżeli  uczeń nie pisał sprawdzianu zapowiadanego z tygodniowym wyprzedzeniem to ma obowiązek napisania tego sprawdzianu na pierwszej lekcji po powrocie do szkoły lub po uzgodnieniu  z nauczycielem ( nie później niż w ciągu dwóch tygodni od pierwotnej daty sprawdzianu). Po tym terminie nauczyciel wpisuje do dziennika ocenę , jeżeli uczeń nie napisze sprawdzianu ,jest to jednoznaczne z oceną niedostateczną wpisaną do dziennika.
 14. Na miesiąc przed wystawieniem ocen uczeń nie ma możliwości poprawiania lub zaliczania zaległych sprawdzianów.
 15. Brak zadania domowego jest formą nieprzygotowania , co należy zgłosić przed lekcją. W przypadku niezgłoszenia i kontroli uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
 16. Należy przestrzegać terminowego oddawania prac domowych lub dodatkowych zadań  i prezentacji, których uczeń się podjął. Po przekroczeniu uzgodnionego z nauczycielem terminu wpisuje się ocenę niedostateczną do dziennika.
 17. Zadania domowe uczeń rozwiązuje w osobnym zeszycie zadań. Nauczyciel ocenie je punktowo. raz lub dwa razy w semestrze na podstawie uzyskanej sumy punktów w stosunku do 100% możliwych do uzyskania wstawia ocenę do dziennika.
 18. Pozostałe warunki oceniania i klasyfikowania zgodne z SSO.

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA   

Z  BIOLOGII w KL. II C       rok szkolny 2019/2020

 1. Każdy uczeń przynosi na lekcję podręcznik, zeszyt w kratkę, ołówek, oraz materiały papiernicze w zależności od charakteru planowanych zajęć.
 2. Kryteria oceny wiedzy i umiejętności:
  a)  poprawne posługiwanie się terminologią
  b)  samodzielność odpowiedzi
  c)  przedstawianie i interpretowanie wiadomości
  d)  umiejętność porównywania i charakteryzowania procesów i zjawisk biologicznych            
  e)  analizowanie schematów, wykresów i ich samodzielne wykonywanie
  f)  formułowanie opinii i sądów
  g)  analiza tekstu
  h)  aktywność na lekcji
  i )  prace domowe i prezentacje
  j ) arkusze zadań i ćwiczenia
  k) poprawne wnioskowanie i formułowanie hipotez i problemów badawczych
 3. Za każdą pracę uczeń otrzymuje tylko jedną ocenę , która zostaje wpisana do dziennika.
 4. Prace pisemne: kartkówki, zadania pisemne i sprawdziany, uczeń otrzymuje do wglądu na lekcji w obecności nauczyciela, a rodzice podczas dyżuru pedagogicznego.
 5. Uczeń ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w lekcji. Aktywna postawa będzie promowana ,,+”. Gdy uczeń zbierze pięć ,,+” nauczyciel wpisuje do dziennika ocenę bardzo dobrą.
 6. Bierna postawa na lekcji, brak zeszytu lub podręcznika będzie zaznaczana minusem. Zebranie trzech minusów jest jednoznaczne z oceną niedostateczną.
 7. Dyżurni przygotowują niezbędne na lekcji pomoce przed lekcją. Nie wywiązanie się z obowiązku będzie równoznaczne z wpisaniem ujemnych punktów z zachowania w dzienniku lekcyjnym.
 8. Raz w semestrze uczeń może być nieprzygotowany bez podania przyczyny ( przy większej niż 1 godzina tygodniowo 2 razy w semestrze). Należy ten fakt zgłosić przed lekcją podając kartkę z imieniem, nazwiskiem i numerem z dziennika.
 9. Ocen cząstkowych  z kartkówek i odpowiedzi ustnych nie można poprawiać.
 10.  Poprawiać można tylko oceny  z 3 sprawdzianów w semestrze  w terminie i formie uzgodnionej z nauczycielem, lecz nie później jak w ciągu 2 tygodni od chwili zapoznania się z oceną.
 11. Oceny ze sprawdzianów działowych mają największe znaczenie przy wystawianiu ocen na koniec I semestru i oceny końcowo rocznej.
 12. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny semestralnej lub końcowo rocznej są głównie  pozytywne oceny ze sprawdzianów oraz zadań problemowych .
 13. Jeżeli  uczeń nie pisał sprawdzianu zapowiadanego z tygodniowym wyprzedzeniem to ma obowiązek napisania tego sprawdzianu na pierwszej lekcji po powrocie do szkoły lub  w terminie uzgodnionym z nauczycielem, nie później niż w ciągu dwóch tygodni od pierwotnej daty sprawdzianu . Jeżeli nie napisze sprawdzianu w  wymaganym terminie nauczyciel wpisuje do dziennika ocenę niedostateczną z tego sprawdzianu.
 14. Na miesiąc przed wystawieniem ocen uczeń nie ma możliwości poprawiania lub zaliczania zaległych sprawdzianów.
 15. Brak zadania domowego jest formą nieprzygotowania , co należy zgłosić przed lekcją. W przypadku niezgłoszenia i kontroli uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
 16. Należy przestrzegać terminowego oddawania prac domowych lub dodatkowych zadań  i prezentacji, których uczeń się podjął. Po przekroczeniu uzgodnionego z nauczycielem terminu wpisuje się ocenę niedostateczną do dziennika.
 17. Zadania domowe uczeń rozwiązuje w osobnym zeszycie zadań/ teczce. Nauczyciel ocenia je punktowo. Raz lub dwa razy w semestrze na podstawie uzyskanej sumy punktów w stosunku do 100% możliwych do uzyskania wstawia ocenę do dziennika.
 18. Pozostałe warunki oceniania i klasyfikowania zgodne z SSO.

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

Z  BIOLOGII w KL. III C      rok szkolny 2019/2020

 1.  Każdy uczeń przynosi na lekcję podręcznik, zeszyt w kratkę, ołówek, oraz materiały papiernicze w zależności od charakteru planowanych zajęć.
 2. Kryteria oceny wiedzy i umiejętności:
  a)  poprawne posługiwanie się terminologią
  b)  samodzielność odpowiedzi
  c)  przedstawianie i interpretowanie wiadomości
  d)  umiejętność porównywania i charakteryzowania procesów i zjawisk biologicznych            
  e)  analizowanie schematów, wykresów i ich samodzielne wykonywanie
  f)  formułowanie opinii i sądów
  g)  analiza tekstu
  h)  aktywność na lekcji
  i )  prace domowe i prezentacje
  j ) arkusze zadań i ćwiczenia
  k) poprawne wnioskowanie i formułowanie hipotez i problemów badawczych
  l)  poprawność rozwiązywania zadań z arkuszy maturalnych
 3. Za każdą pracę uczeń otrzymuje tylko jedną ocenę
 4. Prace pisemne: kartkówki, zadania pisemne i sprawdziany, uczeń otrzymuje do wglądu na lekcji w obecności nauczyciela, a rodzice podczas konsultacji.
 5.  Uczeń ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w lekcji. Aktywna postawa będzie promowana ,,+”. Gdy uczeń zbierze pięć ,,+” nauczyciel wpisuje do dziennika ocenę bardzo dobrą.
 6. Bierna postawa na lekcji (szczególnie podczas lekcji utrwalających i powtarzających materiał), brak zeszytu lub podręcznika będzie zaznaczana minusem. Zebranie trzech minusów jest jednoznaczne z oceną niedostateczną.
 7. Dyżurni przygotowują niezbędne na lekcji pomoce przed lekcją. Nie wywiązanie się z obowiązku będzie równoznaczne z wpisaniem ujemnych punktów z zachowania w dzienniku lekcyjnym.
 8. Raz w semestrze uczeń może być nieprzygotowany bez podania przyczyny ( przy większej niż 1 godzina tygodniowo 2 razy w semestrze). Należy ten fakt zgłosić przed lekcją podając kartkę z imieniem, nazwiskiem i numerem z dziennika. Usprawiedliwienie nieprzygotowanie nie dotyczy zapowiedzianych lekcji powtórzeniowych, sprawdzianów, kartkówek.
 9. Ocen cząstkowych z kartkówek i odpowiedzi ustnych nie można poprawiać.
 10. Poprawiać można tylko oceny  z 2 sprawdzianów w semestrze  w terminie i formie uzgodnionej z nauczycielem, lecz nie później jak w ciągu 2 tygodni od chwili zapoznania się z oceną.
 11. Oceny ze sprawdzianów działowych oraz z zadań  mają największe znaczenie przy wystawianiu ocen na koniec I semestru i oceny końcowo rocznej.
 12. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny semestralnej lub końcowo rocznej są głównie  pozytywne oceny ze sprawdzianów oraz zadań maturalnych podczas powtórek materiału .
 13. Jeżeli  uczeń nie pisał sprawdzianu zapowiadanego z tygodniowym wyprzedzeniem lub zapowiadanej kartkówki , to ma obowiązek napisania tego sprawdzianu  lub kartkówki na pierwszej lekcji po powrocie do szkoły. W wyjątkowych sytuacjach w terminie uzgodnionym z nauczycielem , lecz nie później niż w ciągu dwóch tygodni od pierwotnej daty kartkówki, sprawdzianu. Jeżeli uczeń nie napisze kartkówki lub sprawdzianu nauczyciel wpisuje do dziennika ocenę niedostateczną do dziennika.
 14. Na miesiąc przed wystawieniem ocen uczeń nie ma możliwości poprawiania lub zaliczania zaległych sprawdzianów.
 15. Brak zadania domowego jest formą nieprzygotowania , co należy zgłosić przed lekcją. W przypadku niezgłoszenia i kontroli uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
 16. Należy przestrzegać terminowego oddawania prac domowych lub dodatkowych zadań  i prezentacji, których uczeń się podjął. Po przekroczeniu uzgodnionego z nauczycielem terminu wpisuje się ocenę niedostateczną do dziennika.
 17. Zadania domowe uczeń rozwiązuje w oddzielonej części zeszytu. Nauczyciel ocenia je punktowo. Raz lub dwa razy w semestrze na podstawie uzyskanej sumy punktów w stosunku do 100% możliwych do uzyskania wstawia ocenę do dziennika.
 18. Pozostałe warunki oceniania i klasyfikowania zgodne z SSO.
BIOLOGIA
       
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.