MENU
30 września 2019

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Przedmiotowy System Oceniania z fizyki


I. Zasady obowiązujące w ocenianiu:
• Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami SSO,PSO.
• Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia.
• Obowiązuje system średniej ważonej.
• Ocena jest jawna dla ucznia i rodzica (opiekuna prawnego). Na prośbę ucznia nauczyciel ustalając ocenę powinien ją uzasadnić.
• Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia, wkład pracy
i zaangażowanie oraz orzeczenie z poradni.

II. Formy sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów:

Pisemne
1. Praca klasowa/Sprawdzian
• Zaplanowany jest po zakończeniu każdego działu lub w jego trakcie, jeżeli obejmuje dużą partię materiału.
• Jest poprzedzony lekcją powtórzeniową z przypomnieniem wymagań programowych obowiązujących na tej formie pracy pisemnej.
• Każdy praca zawiera zadania z różnych poziomów wymagań.

2. Kartkówka
• Ma na celu szybkie sprawdzenie wiadomości zarówno teoretycznych, jak
i praktycznych oraz kontrolę samodzielności wykonywania prac domowych.
• Obejmuje zakres wiadomości i umiejętności z 2 -3 ostatnich tematów lub pewnej krótkiej partii materiału stanowiącej jedną całość.

3. Zadanie domowe

• Służy utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonej programem nauczania.
• Obejmuje rozwiązywanie zadań, odpowiedzi na pytania, dokonywanie i zapisywanie obserwacji.

4. Plakaty, mapy myśli, lapbooki

• Mają na celu zwiększenie efektywności pracy na lekcji i zapamiętywanie zagadnień programowych.
• Służą powtórzeniu i utrwalaniu materiału.
• To prace tematyczne, w których można umieścić wiadomości na wybrany temat.
• Pełnią funkcję interaktywnej przestrzeni na wzory, rysunki, wykresy, wielkości fizyczne czy zdjęcia.

Ustne
1. Odpowiedź na lekcji

         • To słowna wypowiedź na zadany temat, omówienie problemu lub zjawiska.
         • Zakres odpowiedzi obejmuje wiadomości i umiejętności z danego działu.
         • Pytania, na które udzielana jest odpowiedź powinny obejmować różne poziomy wymagań.

2. Referat, prezentacja multimedialna

         • Może dotyczyć jednego/kilku zagadnień programowych lub wynikających z zainteresowań uczniów.
         • Powinna zawierać główne tezy omawianego zagadnienia.
         • Wszystkie zapożyczenia trzeba opatrzyć odnośnikiem (do autora, strony internetowej).

3. Aktywność na lekcji obejmuje:

• częste zgłaszanie się i udzielanie poprawnych odpowiedzi;
• prawidłowe rozwiązywanie zadań;
• pracę grupy, która poprawnie rozwiązała zadany problem.

4. Praca długoterminowa, projekt, prace dodatkowe

• To prace wykonywane indywidualnie lub w grupach po zajęciach lekcyjnych, często wykraczające poza zakres treści programowych.
• Wspólnie z uczniami ustalane są: obszar zagadnień i termin realizacji.

5. Praca w grupach

Eksperyment uczniowski
1. Jest formą pracy indywidualnej.
2. Polega na wykonaniu doświadczenia i opracowaniu jego wyników w formie protokołu.

Udział w konkursach


III. Kryteria oceniania osiągnięć uczniów.
Prace pisemne
1. 2. Przy ocenianiu pracy klasowej/sprawdzianu i kartkówki stosuje się kryterium punktowe przeliczając na ocenę szkolną według następującej tabeli:
Procent maksymalnej liczby punktów Ocena
mniej niż 40%   Niedostateczna
       40 – 55 %   Dopuszczająca
       56 – 74 %   Dostateczna
       75 – 89 %   Dobra
       90 – 99 %   Bardzo dobra
              100%   Celująca

3. Zadanie domowe
       • Praca domowa jest oceniana stopniem, jej brak skutkuje oceną niedostateczną.
       • Ocena z pracy domowej nie podlega poprawie.
       • Oceniana jest zawartość merytoryczna, poprawność rozwiązania, nieszablonowy sposób rozwiązywania.
       • Uczeń nie otrzymuje oceny niedostatecznej za błędne wykonanie pracy domowej.

4. Plakaty, mapy myśli, lapbooki – ocenie podlega:
      • stopień wyczerpania zagadnienia, ilość i jakość zgromadzonych materiałów na wybrany temat,
      • różnorodność wykorzystania przestrzeni na wzory, rysunki, wykresy, wielkości fizyczne czy zdjęcia.

Wypowiedzi ustne
1. Odpowiedź na lekcji
       • Jest oceniana przynajmniej jeden raz w roku szkolnym.
       • Odpowiedź ustna nie podlega poprawie.

2. Referat, prezentacja multimedialna – ocenie podlega:
       • poprawność merytoryczna,
       • wyczerpanie tematu określonego w tytule,
       • struktura wypowiedzi, sformułowane tez,
       • odpowiednio dobrane i wykorzystane źródła z odniesieniami.

3. Aktywność
      • Aktywna praca na lekcji jest oceniana na plus, minus lub ocenę.
      • Trzy plusy odpowiadają ocenie bardzo dobrej.
      • Uczeń, który nie prowadzi notatek z lekcji, nie wykonuje poleceń nauczyciela dotyczących realizacji nowego tematu bądź ćwiczenia nabytych wcześniej umiejętności oceniany jest co najmniej na minus, trzy minusy są równoważne ocenie niedostatecznej.
      • Plusy i minusy się nie redukują.

4. Prace długoterminowe, projekty, prace dodatkowe. Ocenie podlega:
      • proces planowania, wykonania i omówienia wyników pracy na forum klasy,
      • współpraca w grupie i wkład pracy poszczególnych członków grupy,
      • wykorzystanie źródeł informacji,
      • trafność doboru treści,
      • estetyka wykonania,
      • sposób prezentacji,
      • wywiązanie się z ustalonych terminów.

5. Praca w grupach

Eksperyment uczniowski - w ocenie uwzględnia się:
      • sformułowanie celu,
      • przygotowanie i przeprowadzenie eksperymentu,
      • opracowanie wyników (sformułowanie wyników obserwacji i/lub pomiaru, ich uogólnienie i konfrontacja ze stanem wyjściowym).

Udział w konkursach
      • Jest nieobowiązkowy i dobrowolny.
      • Uczniowie biorący udział w konkursach wieloetapowych za zakwalifikowanie się do kolejnego etapu otrzymują nagrodę ( np. w postaci oceny).
      • Uczniowie biorący udział w konkursach jednoetapowych za odpowiednią liczbę punktów ustaloną przez nauczyciela otrzymują ocenę, która jest dla nich pozytywna.

IV. System średniej ważonej
Oceny we wszystkich obszarach aktywności ucznia mają przypisane wagi. Średnia ważona. to średnia ocen, którym przypisywane są różne wagi (znaczenia). Oceny mnoży się przez wagi, sumuje i dzieli przez sumę wag.

1. Tabela przyporządkowania wag poszczególnym formom aktywności ucznia
             Forma aktywności                      Waga                   Zapis w dzienniku             
             Praca klasowa/Sprawdzian                6                       Sprawdzian             
             Projekt                                            5                       Projekt             
             Eksperyment uczniowski                   4                       Eksperyment             
             Udział w konkursach                         4                       Konkurs             
             Kartkówka                                       3                       Kartkówka             
             Odpowiedź ustna                              3                      Odpowiedź             
             Referat, prezentacja multimedialna
    3                       Prezentacja             
             Praca długoterminowa                       3                       Praca długoterminowa             
             Zadanie domowe                               2                       Zadanie domowe             
             Aktywność na lekcji                           2                       Aktywność             
             Plakaty, mapy, lapbooki 
                    2                       Plakat           
             Praca w grupach                                1                       Inne

Kursywą zaznaczono formy aktywności, które nie są obowiązkowe, to dodatkowa/dobrowolna forma pracy ucznia.

2. Progi wymagane na poszczególne oceny (w ocenach śródrocznych dopuszcza się stosowanie znaków plus i minus):
                     Ocena              Średnia                            
                     Celujący            5,60 - 6                              
                     Bardzo dobry     4.60 - 5,59                          
                     Dobry                3,75 - 4,59                          
                     Dostateczny       2,75 - 3,74
                     Dopuszczający    1,75 - 2,74
                     Niedostateczny   1- 1,74

V. Kryteria wystawiania oceny semestralnej / końcoworocznej

1. Uczeń otrzymuje na koniec semestru/roku szkolnego ocenę wyrażoną stopniem.
2. Ocena końcoworoczna podsumowuje osiągnięcia edukacyjne ucznia w całym roku szkolnym. Jest wystawiana na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych podczas całego roku szkolnego (z obu semestrów). Klasyfikacja śródroczna spełnia wyłącznie funkcję informacyjną.
3. Przed wystawieniem oceny oblicza się średnią ważoną.

VI. Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów.
Dokumentowanie osiągnięć uczniów może być prowadzone poprzez:
1. wpisywanie ocen cząstkowych, semestralnych i końcoworocznych w dzienniku lekcyjnym,
2. wpisy ocen końcoworocznych w arkuszach ocen,
3. przechowywanie ocenionych sprawdzianów i kartkówek do końca roku szkolnego,
4. przechowywanie w miarę możliwości lokalowych w szkole prac i pomocy wykonanych przez uczniów.

VII. Formy przekazywania informacji zwrotnej.

Nauczyciel – uczeń:
1. nauczyciel informuje uczniów o wymaganiach i kryteriach oceniania na początku roku szkolnego,
2. nauczyciel motywuje uczniów do dalszej pracy,
3. nauczyciel informuje uczniów na bieżąco o ich postępach w nauce.

Nauczyciel – rodzice:
1. na początku każdego roku szkolnego nauczyciel poprzez uczniów informuje rodziców.(opiekunów prawnych) o wymaganych i kryteriach oceniania;
2. informacja o postępach w nauce jest przekazywana rodzicom (opiekunom prawnym) poprzez dziennik elektroniczny,
3. na prośbę rodzica (opiekuna prawnego) nauczyciel informuje o aktualnych postępach
w nauce ucznia;
4. nauczyciel dostarcza informacji o trudnościach w nauce;
5. nauczyciel dostarcza informacji o uzdolnieniach ucznia;
6. nauczyciel daje wskazówki do pracy z uczniem.

Nauczyciel – wychowawca klasy – dyrektor
1. nauczyciel informuje wychowawcę klasy o aktualnych osiągnięciach ucznia;
2. nauczyciel lub wychowawca klasy informuje dyrekcję, pedagoga lub psychologa aktualnych sytuacjach wymagających jego zdaniem interwencji.


VIII. Sposoby poprawiania ocen i uzupełniania braków

1. Uczeń zgłasza chęć poprawienia oceny z pracy klasowej/sprawdzianu.
2. Uczeń nieobecny w szkole ma obowiązek uzupełnienia zeszytu przedmiotowego w terminie ustalonym z nauczycielem.
3. Uczniowie, którzy otrzymali ocenę niedostateczną lub byli nieklasyfikowani w I semestrze nauki, powinni do końca marca zdać wyznaczony przez nauczyciela materiał w formie pisemnej lub ustnej.
4. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna może być zmieniona tylko poprzez egzamin poprawkowy.
5. Uczeń otrzymuje zakres materiału, który musi opanować.

IX. Kontrakt

1. Prace klasowe/Sprawdziany, kartkówki, zadania domowe i eksperymentalne są obowiązkowe. Nieobecność ucznia zobowiązuje go do uzupełnienia wiedzy i umiejętności we własnym zakresie.
2. Prace klasowe/Sprawdziany są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Do sprawdzianu podawany jest zakres sprawdzanych wiadomości i umiejętności. Uczeń, który nie pisał sprawdzianu razem z klasą w wyznaczonym terminie, powinien w ciągu tygodnia od swego powrotu do szkoły uzgodnić z nauczycielem nowy termin i przystąpić do napisania pracy. Rezygnacja z pisania pracy w nowym terminie skutkuje ocenę niedostateczną.
3. Każda praca klasowa/sprawdzian napisany na ocenę niedostateczną uczeń ma prawo poprawić tylko raz w terminie tygodnia od oddania sprawdzonej i ocenionej pracy. Raz uzyskana ocena nie ulega zmianie lub wykasowaniu nawet po jej poprawie, W dzienniku pozostają wszystkie zdobyte oceny jako kolejne oceny cząstkowe.
4. Przy poprawianiu prac klasowych/sprawdzianów i pisaniu ich w drugim terminie kryteria oceniania nie ulegają zmianie.
5. Kartkówki nie muszą być zapowiadane i nie podlegają poprawie. Uczeń nieobecny na kartkówce ma obowiązek zgłosić się do nauczyciela i przystąpić do napisania zaległej pracy na pierwszych zajęciach, na których jest obecny.
6. Sprawdzone i ocenione prace nauczyciel omawia w klasie i daje do wglądu w terminie do
2 tygodni od przeprowadzonej pracy.
7. Wszelkie udowodnione przypadki nieuczciwości podczas prac pisemnych skutkują oceną niedostateczną od razu wstawianą do dziennika i nie podlegają poprawie.
8. Uczeń ma obowiązek prowadzenia zgodnie ze wskazówkami nauczyciela zeszyt przedmiotowy i w nim odrabiać zadania domowe.
9. Uczeń ma prawo w ciągu semestru do zgłoszenia jednego nieprzygotowania do lekcji, po wykorzystaniu tego limitu nauczyciel może postawić ocenę niedostateczną (fakt nieprzygotowania uczeń musi zgłosić nauczycielowi przed rozpoczęciem zajęć). Nieprzygotowanie obejmuje bieżące lekcje i zadania domowe, nie dotyczy jednak lekcji powtórzeniowych, zapowiedzianych prac pisemnych i długoterminowych zadań.
10. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów (zaliczeniowych) czy zdawania materiału. Uczeń powinien korzystać z form przewidzianych przez PSO w ciągu całego semestru.
11. O zagrażającej ocenie niedostatecznej uczeń i jego rodzice informowani są na miesiąc przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną.
12. Przy wystawianiu ocen semestralnej i końcoworocznej brane są pod uwagę wszystkie oceny cząstkowe. Ocena semestralna i końcoworoczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych – to średnia ważona.
13. Zapisy nieregulowane w PSO będą rozstrzygane zgodnie z SSO lub rozporządzeniem MEN dotyczącym oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.
14. Przewiduje się doskonalenie PSO.

 

FIZYKA
       
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.