MENU
9 września 2019

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII

 I.   Zasady obowiązujące w ocenianiu:

 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami PSO,WSO.

 2. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia.

 3. Ocena jest jawna dla ucznia i rodzica (opiekuna prawnego). Na prośbę ucznia nauczyciel ustalając ocenę powinien ją uzasadnić.

4. Sprawdziany pisemne są obowiązkowe i zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Do sprawdzianu podawany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiadomości. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może pisać sprawdzianu w terminie ustalonym dla klasy powinien uczynić to w terminie do 2 tygodni po przybyciu do szkoły. W przypadku odmowy pisania sprawdzianu pisemnego uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

5. Każdy sprawdzian pisemny napisany na ocenę niedostateczną uczeń ma prawo poprawić w terminie ustalonym przez nauczyciela w ciągu 2 tygodni.

6. Przy poprawianiu sprawdzianów pisemnych i pisaniu ich w drugim terminie kryteria oceniania nie zmieniają się

7. Kartkówki (15 – 20 min.) nie muszą być zapowiadane i nie podlegają poprawie.

8. Sprawdzone i ocenione prace nauczyciel omawia w klasie i daje do wglądu w terminie do 2 tygodni od przeprowadzonego sprawdzianu pisemnego.

9. Uczeń ma prawo w ciągu semestru do zgłoszenia jednego nieprzygotowania do lekcji, zgłoszenie nieprzygotowania nie dotyczy zapowiedzianych sprawdzianów pisemnych, po wykorzystaniu tego limitu nauczyciel może postawić ocenę niedostateczną.

10. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów pisemnych zaliczeniowych (poza oceną niedostateczną).

11. Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia, wkład pracy i zaangażowanie oraz orzeczenie z
poradni.

12. Wszelkie udowodnione przypadki nieuczciwości skutkują oceną niedostateczną od razu wstawianą do dziennika.

13. O zagrażającej ocenie niedostatecznej uczeń i jego rodzice informowani są na miesiąc przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną.

14. Przy wystawianiu ocen semestralnej i końcoworocznej brane będą pod uwagę wszystkie oceny cząstkowe.

15. Zapisy nieregulowane w PSO będą rozstrzygane zgodnie z WSO lub rozporządzeniem MEN dotyczącym oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

 

II. Formy sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów:

 1.  Praca klasowa
 2.  Test
 3.  Referat, prezentacja multimedialna
 4.  Odpowiedź ustna na lekcji
 5.  Aktywność na lekcji.
 6.  Praca długoterminowa ( projekty ), prace dodatkowe.
 7.  Przygotowanie do lekcji
 8.  Zadanie domowe
 9.  Eksperyment uczniowski
 10.  Kartkówka.
 11.  Praca w grupie

III. Zasady oceniania poszczególnych form

 • Sprawdzian pisemny
 1. Sprawdzian pisemny planuje się po zakończeniu każdego działu lub w jego trakcie, jeżeli obejmuje on dużą partię materiału.
 2. Sprawdzian pisemny poprzedzony jest lekcją powtórzeniową z przypomnieniem wymagań programowych obowiązujących na sprawdzianie.
 3. Każdy sprawdzian pisemny zawiera zadania z różnych poziomów wymagań.
 4. Przy ocenianiu sprawdzianu pisemnego stosuje się kryterium punktowe przeliczając na ocenę szkolną według WSO lub według poniższej tabeli:
Procent maksymalnej liczby punktów
Ocena
0 – 40 %
Niedostateczna
40- 55 %
Dopuszczająca
56 – 74 %
Dostateczna
75 – 89 %
Dobra
90 - 99%
Bardzo dobra
100%
Celująca


     5. Każdy sprawdzian pisemny jest oceniany w ciągu 2 tygodni.
     6. Zadania z prac pisemnych są omawiane na lekcji.
 • Kartkówki

1. Mają na celu szybkie sprawdzenie wiadomości zarówno teoretycznych, jak i praktycznych oraz kontrolę samodzielności wykonywania prac domowych.
2. Obejmują zakres wiadomości i umiejętności z 2 -3 ostatnich tematów lub pewnej krótkiej partii materiału stanowiącej jedną całość.
3. Oceniane są według tabeli zamieszczonej w punkcie dotyczącym sprawdzianów pisemnych z wyłączeniem oceny celującej.
4. Nieobecność na lekcji, na której odbyła się kartkówka zwalnia z zaliczenia.

 • Odpowiedzi ustne
 1. Odpowiedź ustną oceniamy przynajmniej jeden raz w roku szkolnym.
 2. Zakres odpowiedzi obejmuje wiadomości i umiejętności z danego działu.
 3. Odpowiedź ustna nie podlega poprawie.
 4. Pytania, na które udzielana jest odpowiedź powinny obejmować różne poziomy wymagań.
 5. Ocena z odpowiedzi jest jawna i uzasadniona przez nauczyciela na bieżąco.
 • Praca domowa
 1. Praca domowa podlega ocenie, brak pracy domowej skutkuje oceną niedostateczną.
 2. Ocena z pracy domowej nie podlega poprawie.
 3. Oceniana jest zawartość rzeczowa, poprawność rozwiązania, nieszablonowy sposób rozwiązywania.
 4. Uczeń nie otrzymuje oceny niedostatecznej za błędne rozwiązanie pracy domowej.
 • Aktywność na lekcji

Ocena aktywności na lekcji obejmuje:

 1. Częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi;
 2. Prawidłowe rozwiązywanie zadań;
 3. Pracę grupy, która poprawnie rozwiązała zadany problem.
 • Prace długoterminowe ( projekty ), prace dodatkowe
 1. Przez prace długoterminowe rozumie się prace wykonywane po zajęciach lekcyjnych, często wykraczające poza zakres treści programowych.
 2. Wspólnie z uczniami ustalane są: obszar zagadnień, terminy realizacji oraz kryteria oceniania.
 3. Ocenie podlegają:
 • współpraca w grupie i wkład pracy poszczególnych członków grupy ( w przypadku prac grupowych );
 • wykorzystanie źródeł informacji;
 • trafność doboru treści;
 • estetyka wykonania;
 • sposób prezentacji;
 • wywiązanie się z ustalonych terminów.
 • Udział w konkursach
 1. Udział konkursach jest nieobowiązkowy i dobrowolny.
 2. Uczniowie biorący udział w konkursach wieloetapowych za zakwalifikowanie się do kolejnego etapu otrzymują nagrodę ( np. w postaci oceny ).
 3. Uczniowie biorący udział w konkursach jednoetapowych za odpowiednią liczbę punktów ustaloną przez nauczyciela otrzymują ocenę, która jest dla nich pozytywna.

 

IV System średniej ważonej na lekcji chemii

1. Tabela przyporządkowania wagi poszczególnym formom aktywności ucznia

Forma aktywności
Waga
Zapis w dzienniku
Praca klasowa
6
Sprawdzian
Test
5
Test
Kartkówka
4
kartkówka
Odpowiedź ustna
4
odpowiedź
Praca długoterminowa, projekt
4
projekt
Eksperyment uczniowski
3
eksperyment
Referat, prezentacja mutimedialna
3
prezentacja
Aktywność na lekcji
2
aktywność
Praca w grupie
2
Praca w grupie
Przygotowanie do lekcji
1
inne

 

2. Progi wymagane na posczególne oceny (w ocenie rocznej na świadectwie nie ma plusów ani minusów):

Ocena
Średnia
Ocena
Średnia
Ocena
Średnia
Celujący
5,6- 6
Dobry
3,7- 4,19
Dopuszczający
1,8- 2,19
Bardzo dobry +
5,2- 5,59
Dostateczny +
3,2- 3,69
Niedostateczny +
1,4- 1,79
Bardzo dobry
4,6- 5,19
Dostateczny
2,7- 3,19
Niedostateczny
1- 1,39
Dobry +
4,2- 4,59
Dopuszczający
2,2- 2,69
 
 

V. Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów.

Dokumentowanie osiągnięć uczniów może być prowadzone poprzez:

 •  wpisywanie ocen cząstkowych, semestralnych i końcoworocznych w dzienniku lekcyjnym;
 •  wpisy ocen końcoworocznych w arkuszach ocen;
 •  przechowywanie ocenionych sprawdzianów pisemnych kartkówek do końca roku szkolnego;
 •  przechowywanie w miarę możliwości lokalowych w szkole prac i pomocy wykonanych przez uczniów.

VI Formy przekazywania informacji zwrotnej.

 1. Nauczyciel – uczeń:
 •  nauczyciel informuje uczniów o wymaganiach i kryteriach oceniania na początku roku szkolnego
 •  nauczyciel motywuje uczniów do dalszej pracy;
 •  nauczyciel informuje uczniów na bieżąco o ich postępach w nauce.

 
      2.  Nauczyciel – rodzice:

 •  na początku każdego roku szkolnego nauczyciel poprzez uczniów informuje rodziców.(opiekunów prawnych) o wymaganych kryteriach oceniania;
 •  informacja o postępach w nauce jest przekazywana rodzicom (opiekunom prawnym) poprzez osobę wychowawcy w formie kartki z ocenami
 •  na prośbę rodzica ( opiekuna prawnego ) nauczyciel informuje o aktualnych postępach w nauce ucznia;
 •  nauczyciel dostarcza informacji o trudnościach w nauce;
 •  nauczyciel dostarcza informacji o uzdolnieniach ucznia;
 •  nauczyciel daje wskazówki do pracy z uczniem.


     3.  Nauczyciel – wychowawca klasy – dyrektor:

 • nauczyciel informuje wychowawcę klasy o aktualnych osiągnięciach ucznia;
 • nauczyciel lub wychowawca klasy informuje dyrekcję, pedagoga lub psychologa aktualnych sytuacjach wymagających jego zdaniem interwencji.

VII. Kryteria wystawiania oceny semestralnej i końcoworocznej.

 1. Wystawiając ocenę semestralną i końcoworoczną bierzemy pod uwagę wszystkie oceny cząstkowe.
 2. Ocena semestralna i końcoworoczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
 3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców ( opiekunów prawnych ).

VIII. Sposoby poprawiania ocen i uzupełniania braków.

 1. Uczeń zgłasza chęć poprawienia oceny ze sprawdzianów pisemnych.
 2. Uczeń nieobecny w szkole ma obowiązek uzupełnienia zeszytu przedmiotowego terminie ustalonym z nauczycielem.
 3. Uczeń po zapoznaniu się z zaproponowaną przez nauczyciela oceną zgłasza chęć poprawy oceny semestralnej / końcoworocznej w terminie do 7 dni.
 4. Uczeń otrzymuje zakres materiału, który musi opanować na ocenę dopuszczającą lub na ocenę, którą chciałby uzyskać.
 5. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i części ustnej z części pisemnej i części ustnej.
CHEMIA
       
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.