MENU
15 września 2019

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

WYMAGANIA OBOWIĄZUJĄCE NA LEKCJI INFORMATYKI


1. Na lekcji powinieneś mieć:
o co najmniej 32 kartkowy zeszyt w kratkę,
o ołówek, długopis, kalkulator prosty,
o podręcznik.

2. Na zajęciach poziomu podstawowego możesz raz w półroczu zgłosić nieprzygotowanie do zajęć. Na zajęciach poziomu rozszerzonego możesz trzy razy zgłosić nieprzygotowanie do zajęć. Możliwość zgłoszenia nieprzygotowania nie dotyczy to zapowiedzianych prac kontrolnych.

3. Oceny cząstkowe w semestrze otrzymujesz za:
o sprawdziany (kartkówki) z ostatnich trzech zajęć (nie muszą być zapowiedziane),
o prace klasowe (zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem),
o referaty (prezentacje)
o aktywność na lekcjach,
o zadanie domowe,
o projekt (praca długoterminowa),
o inne formy aktywności (np. konkursy).

4. Uwagi:
o Masz prawo poprawić wszystkie oceny z prac klasowych oraz sprawdzianów. Termin poprawy (wspólny dla wszystkich zainteresowanych) należy ustalić z nauczycielem w ciągu tygodnia od otrzymania oceny.
o W przypadku nieobecności na pracy klasowej lub sprawdzianie masz obowiązek zgłosić się do nauczyciela w ciągu tygodnia od powrotu do szkoły, aby ustalić nowy termin.

5. Oceny z prac klasowych i sprawdzianów (kartkówek) mogą być wystawiane na podstawie skali punktowej po jej przeliczeniu procentowym w stosunku do maksymalnej liczby punktów według następujących zasad:
o niedostateczny (1, ndst) 0 – 39 %
o dopuszczający (2, dop) 40 – 54 %
o dostateczny (3, dst) 55 – 74 %
o dobry (4, db) 75 – 89 %
o bardzo dobry (5, bdb) 90 – 99 %
o celujący (6, cel) 100%

6. Podstawą wystawienia oceny półrocznej będzie średnia ważona ocen cząstkowych.

7. Ocena roczna jest średnią arytmetyczną ze średnich ważonych I i II półrocza.

SYSTEM ŚREDNIEJ WAŻONEJ
1. Tabela przyporządkowania wagi poszczególnym formom aktywności:
Forma aktywności
waga
Praca klasowa, sukces w konkursie
6
Referat (prezentacja)
3
Sprawdzian/kartkówka
3
Projekt, praca długoterminowa
3
Aktywność, praca na lekcji, zadanie domowe
2
Inne
12. Progi wymagane na poszczególne oceny:
Ocena
Średnia
celujący
5,6 - 6
bardzo dobry +
5,2 – 5,59
bardzo dobry
4,6 – 5,19
dobry +
4,2 – 4,59
dobry
3,7 – 4,19
dostateczny +
3,2 – 3,69
dostateczny
2,7 – 3,19
dopuszczający +
2,2 – 2,69
dopuszczający
1,8 – 2,19
niedostateczny +
1,4 – 1,79
niedostateczny
1 – 1,39
INFORM
       
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.