MENU
11 września 2019

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WOS

I.  Wstęp:

Przedmiotowy System Oceniania z wiedzy o społeczeństwie jest spójnym systemem określającym zasady sprawdzania i oceniania wiedzy, umiejętności i postaw uczniów z tego przedmiotu. PSO określa również   tryb poprawiania ocen oraz powiadamiania uczniów i rodziców o ocenach.

II.   Ocenie podlegają:

 • wiedza
 • umiejętności
 • uczestnictwo w zajęciach
 • aktywność pozalekcyjna np. prace dodatkowe, udział w konkursach
 • zeszyt przedmiotowy

III. Skala ocen i kryteria wymagań edukacyjnych

Skala ocen jest zgodna z WSO. Kryteria dla poszczególnych ocen zawarte są w planie wynikowym przedmiotu.

IV.     Zasady dotyczące sprawdzania i oceniania i poprawiania ocen

1. Sprawdzeniu podlegają

a)     wiedza:

- forma pisemna: kartkówki (1 - 3 tematów lekcyjnych), sprawdziany ( 4 – 6 tematów lekcyjnych), prace klasowe  (wiadomości z półrocza)

- odpowiedzi ustne: z ostatnich 3 tematów lekcyjnych

-  zastosowanie wiadomości w rozwiązywaniu problemu, realizacji zadań

b) praca ucznia podczas lekcji

 • korzystanie ze zdobytych umiejętności, udział w dyskusjach
 • praca w zespole, współdziałanie w prowadzeniu zajęć

c) samodzielna praca ucznia

 • prace pisemne, wystąpienia ustne
 • prace dodatkowe, prace projektowe
 • aktywność pozalekcyjna np. udział w konkursach

d) postawa ucznia

 • sumienność, systematyczność
 • przygotowanie do lekcji

      Sprawdzenie pisemne  wiedzy ucznia jest zawsze zapowiedziane w    przypadku sprawdzianu i pracy klasowej.     

      Zeszyt przedmiotowy  powinien być prowadzony sumiennie i estetycznie.

2. Zasady oceniania

Uczeń oceniany jest zarówno za posiadaną wiedzę, stosowanie umiejętności obywatelskich, sposób uczestniczenia na zajęciach oraz aktywność poza zajęciami. Prace pisemne przeliczane są wg przelicznika procentowego, określonego w WSO.

3. Zasady poprawiania

a) Uczeń zobowiązany jest w terminie 2 tygodni nadrobić zaległości z powodu nieobecności w szkole oraz wykonać lub napisać prace zaległe z powodu nieobecności lub innych wydarzeń losowych.

 • uczeń może poprawić oceny z prac kontrolnych pisemnych (kartkówka, sprawdzian, praca klasowa) w terminie 2 tygodni od wpisania oceny z w/w prac do dziennika elektronicznego,  na zasadach i w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
 • Uczeń, który nie pisał kartkówki, sprawdzianu czy pracy klasowej zobowiązany jest napisać ją w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły.

V. Nauczyciele powiadamiają rodziców o ocenach przez wpisanie ocen do dziennika internetowego, podczas konsultacji, indywidualnych spotkań.

       
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.