MENU
9 września 2019

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Zasady oceniania z przedmiotu EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

    1. Oceny cząstkowe uczeń otrzymuje za:
- prace pisemne-sprawdziany
- odpowiedź pisemną z materiału z ostatnich 3 lekcji
- odpowiedź ustną z ostatnich 3 lekcji lub lekcji bieżącej
- przygotowanie referatu lub inne prace dodatkowe
- zadania pisemne i ustne wykonywane na lekcjach
- prace przy organizacji i prowadzeniu imprez związanych tematycznie z EDB
- aktywność na lekcji
- udział w konkursach i zawodach związanych tematycznie z EDB.

    2. Uczeń może jeden raz w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do zajęć.

    3. Brak oceny z prac pisemnych i kartkówek spowodowany nieobecnością, uczeń powinien uzupełnić najdalej w 14 dni od nieobecności. Nie zliczenie skutkuje oceną niedostateczną, która nie podlega poprawie.

    4. Oceny negatywne mogą być poprawiane w okresie 14 dni od otrzymania oceny, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z prowadzącym zajęcia.

    5. Ocena semestralna nie jest średnią  ważoną, ale jest wystawiana na podstawie ocen uzyskanych przez ucznia w semestrze.

    6. Ocena roczna jest średnią z dwóch semestrów tylko w przypadku, gdy żaden z nich nie jest oceniony na niedostateczny.

    7. Uczeń może uzyskać ocenę celującą tylko w przypadku posiadania wiedzy wykraczającej poza program oraz za udokumentowany udziału lub prace przy organizacji zawodów związanych tematycznie z EDB (np. kurs ratownika wodnego, kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, działalność w OSP, itp.)

EDB
       
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.