MENU
20 listopada 2017

Regulamin stołówki szkolnej

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskichw Tarnowie Podgórnym

I. ZASADY SPOŻYWANIA OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

1. Niniejszy Regulamin ustanawia się w oparciu o zapisy przepisu art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity - Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).
2. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni dla uczniów oraz pracowników szkoły.
3. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:
a/ uczniowie Liceum Ogólnokształcącego,
b/ uczniowie, których dożywianie dofinansowuje OPS oraz inni sponsorzy,
c/ pracownicy zatrudnieni w szkole oraz emeryci-byli pracownicy szkoły,
d/ osoby trzecie, które wykupiły obiad w stołówce szkolnej.

4. Posiłki wydawane są w dniach, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, w godzinach  od 12.50 do 14.00.
5. Obiady są wydawane w stołówce szkolnej i nie mogą być zabierane do domu.
6. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom nie spożywającym posiłków, w tym również rodzicom uczniów.
7. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do pozostawiania kurtek i tornistrów w szatni.
8. Podczas pobytu w stołówce uczniowie zachowują się kulturalnie.
9. Wszyscy korzystający ze stołówki szkolnej powinni dbać o ład i porządek.
10. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego okienka.
11. Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi pełniącemu dyżur.
12. Stołówce wywieszony jest aktualny jadłospis.
13. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów.

II.    ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY


1. Stołówka zapewnia posiłki przygotowane przez kuchnie szkolną w formie dwudaniowego obiadu.
2. Cena jednego obiadu dla uczniów ustalana jest przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.
3. Cena jednego obiadu dla ucznia obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku – koszt wsadu do kotła.
4. Nauczyciele i pracownicy ponoszą odpłatność stanowiącą koszt zakupu produktów zużywanych do przygotowania posiłków oraz koszt utrzymania i funkcjonowania kuchni w przeliczeniu na jeden obiad.
5. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po wcześniejszym poinformowaniu korzystających ze stołówki.
6. Zamówienia obiadów na kolejny miesiąc są przyjmowane do 2 dnia danego miesiąca. Zamówienie obiadów jest jednocześnie deklaracją ich opłacania.
7. Informacje dotyczące miesięcznej wysokości opłaty za obiady będą przekazywane rodzicom/opiekunom do 5 dnia miesiąca, którego dotyczą.
8. Płatności należy dokonywać z góry do 20 dnia miesiąca, na który zostały zamówione obiady.
9. Płatności z  tytułu korzystania z obiadów, można dokonywać przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy o numerze: 17 1050 1520 1000 0023 4053 0787
10. Za  prawidłowo  dokonany  przelew/wpłatę na konto  uznaje  się  kwotę  należności w wysokości określonej przez Szkołę z podaniem następujących informacji w tytule  przelewu/wpłaty:
a) imię i nazwisko ucznia, klasa;
b) numer na liście obiadowej (nadawany na początku roku szkolnego i przydzielony na cały rok szkolny);
c) miesiąc, którego dotyczy wpłata;
d) kwota do zapłaty podana przez pracownika szkoły; (kwoty nie należy zaokrąglać lecz wpłacać w ściśle podanej wysokości).
11. Za nieprawidłowo dokonaną wpłatę/przelew uznaje się :       
a) wpłatę po terminie;
b) wpłatę w zaniżonej lub zawyżonej wysokości;
c) wpłatę zawierającą w tytule błędne informacje, bądź wpłatę dokonaną bez      wymaganych informacji.
12. Wszelkie nieprawidłowości będą wyjaśniane przez Księgowe Centrum Usług Wspólnych w Tarnowie Podgórnym, odpowiedzialne za prowadzenie rachunkowości Szkoły.
13. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za błędnie opisane przelewy/wpłaty na jej rachunek bankowy.
14. Odwołanie korzystania z obiadów (rezygnacja):
a) rezygnacja z obiadów na dany dzień/okres może nastąpić telefonicznie na numer telefonu: 61 8147253  lub  zostać zgłoszona osobiście  przez rodzica/opiekuna najpóźniej w dniu poprzedzającym termin rezygnacji;
b) w szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroba dziecka), dopuszcza się odwołanie obiadu najpóźniej do godz. 8.30 w dniu, którego dotyczy rezygnacja;
c) w dni wycieczek/wyjazdów szkolnych obiady odwołują Rodzice;
d) nie można rezygnować z obiadów za dni poprzednie (wstecz);
e) w przypadku nie zgłoszenia nieobecności na posiłki uiszczona z góry opłata za niewykorzystany obiad nie podlega zwrotowi;
f) za obiady, z których zgłoszono rezygnację nie jest naliczana opłata, powstała z tego tytułu  nadpłata jest rozliczana w kolejnych okresach rozliczeniowych, jeżeli dziecko nadal korzysta z obiadów;
g) jeżeli w kolejnym miesiącu dziecko nie będzie korzystało z obiadów, zwrot nadpłaty możliwy jest do wykonania na wniosek Rodzica – załącznik nr 1 (druk do pobrania w sekretariacie szkoły).
15. Nie zgłoszenie rezygnacji i brak wpłaty w wyznaczonym terminie, może skutkować naliczeniem opłaty wraz z odsetkami. Warunkiem kontynuowania spożywania obiadów w kolejnym miesiącu jest uregulowanie zaległości do dnia 5-tego i opłacenie należności za bieżący miesiąc.         
16. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje od 2 stycznia 2017 r.

Aneks nr 1 z dnia 1.09.2017

do Regulaminu stołówki szkolnej Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym

Na podstawie art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) oraz art. 106 ust. 3 i 5 i 6 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 , poz. 59 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany w Regulaminie stołówki szkolnej:

1. Dotychczasowemu punktowi nr 16 zostaje nadany nr 18.
2. Punkt 16 otrzymuje następujące brzmienie:
„Rodzic zamawiający obiady, oświadcza iż zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania bez pisemnej zgody. Rodzic jest świadomy, iż akceptując Regulamin, zgadza się na stosowanie przepisów prawa odpowiednich do egzekucji należności cywilno-prawnych (Kodeks Cywilny).”
3. Wprowadza się punkt 17 o następującym brzmieniu:
„W przypadku występowania zaległości, każda wpłata jest spłatą najstarszej zaległości, pomimo innego tytułu wpłaty zadeklarowanej przez Rodzica.”
       
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.