MENU
22 listopada 2017

Regulamin zwolneń z zajęć wychowania fizycznego

Regulamin zwolnień z zajęć wychowania fizycznego

Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym

1.    Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego podejmuje Dyrektor Szkoły w terminie 3 dni na podstawie pisemnego wniosku rodziców / opiekunów prawnych  lub ucznia pełnoletniego i w oparciu o złożoną dokumentację medyczną.
2.    Wzór wniosku rodzica / opiekuna prawnego o zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego zawiera załącznik nr 1.
3.    Wzór wniosku ucznia pełnoletniego o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego zawiera załącznik nr 2.
4.    Dokumenty o których mowa w punkcie 1 powinny zostać złożone w sekretariacie szkoły i zarejestrowane w dzienniku korespondencyjnym. Dodatkowo ksero zaświadczenia lekarskiego uczeń przedstawia nauczycielowi wychowania fizycznego.
5.    Decyzję Dyrektora Szkoły przekazuje uczniowi oraz nauczycielowi wychowania fizycznego pracownik sekretariatu.
6.    Zwolnienie może dotyczyć pierwszego lub drugiego okresu lub całego roku szkolnego, w zależności od wskazań lekarza zawartych w dołączonym do wniosku zaświadczeniu.
7.    Wniosek o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego składany jest niezwłocznie po otrzymaniu zaświadczenia lekarskiego, jednak nie później niż:
•    do 30 września danego roku szkolnego – w przypadku zwolnienia z I okresu lub całego roku szkolnego
•    do 14 dni od rozpoczęcia II okresu w przypadku zwolnienia z całego II okresu
•    nie później niż w ciągu 7 dni od daty wystawienia zaświadczenia lekarskiego
w przypadku zdarzeń losowych i zaświadczeń wystawianych w trakcie roku szkolnego.
8.    Zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego obowiązuje od dnia złożenia kompletnej dokumentacji w sekretariacie szkoły, a nie od daty wydania zaświadczenia przez lekarza.
9.    W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na okres całego okresu lub roku szkolnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
10.    Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
11.    Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecnym na tych zajęciach. W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców / opiekunów prawnych  lub ucznia pełnoletniego o wzięciu na siebie odpowiedzialności w czasie nieobecności na zajęciach.
Oświadczenie takie należy złożyć we wniosku o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego. Uczniowi nieobecnemu na zajęciach wychowania fizycznego, jeśli są to pierwsze lub ostatnie godziny zajęć, wprowadza się do dziennika zapis „zwolniony/zwolniona”.
12.    Wskazane w zaświadczeniu od lekarza ograniczenia w wykonywaniu określonej grupy ćwiczeń, nie są podstawą do zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego. Zaświadczenie ograniczenia w wykonywaniu określonej grupy ćwiczeń uczeń przedkłada nauczycielowi wychowania fizycznego.
13.    Zaświadczenia ograniczenia w wykonywaniu określonej grupy ćwiczeń przechowuje nauczyciel wychowania fizycznego.
14.    Komplet dokumentacji dotyczącej zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego przechowuje sekretariat szkoły.
15.    Z niniejszą procedurą zapoznaje uczniów nauczyciel wychowania fizycznego na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym, natomiast wychowawca klasy zapoznaje rodziców / opiekunów prawnych na pierwszym zebraniu z rodzicami.
       
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.