15 września 2021

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy system oceniania – język polski

Klasa IA, I C, II C, III C - Rok szkolny 2021/2022

1. Na lekcjach języka polskiego obowiązuje system średniej ważonej:

Forma aktywności

Waga

Wypracowanie klasowe
Sprawdziany z wiedzy, testy czytania ze zrozumieniem
Przygotowanie prezentacji multimedialnej, referatu
Prezentacja lidera grupy
Kartkówka
Zadanie domowe długie
Odpowiedź ustna na lekcji
Sprawdziany ze znajomości lektur
Udział w lekcji, aktywność
Brak zadania domowego
Zadanie domowe krótkie
Przygotowanie do lekcji

6
5
4
4
3
5
3
4
2
3
2
2


2. Progi wymagane na poszczególne oceny ( w ocenie rocznej na świadectwie nie ma plusów ani minusów):

Ocena

Średnia

Celujący
Bardzo dobry +
Bardzo dobry
Dobry +                    
Dobry                       
Dostateczny +                       Dostateczny             
Dopuszczający +        Dopuszczający         
Niedostateczny +     
Niedostateczny         

5,6 – 6
5,2 – 5,59
4,6 – 5,19
4,2 – 4,59
3,7 – 4,19
3,2 – 3,69
2,7 – 3,19
2,2 – 2,69
1,8 – 2,19
1,4 – 1,79
1,0 – 1,39

3. Ocenie podlegają:

a. wypracowania – tworzenie tekstu własnego o charakterze argumentacyjnym w oparciu o wiersz lub bez tekstu źródłowego;
b. testy sprawdzające rozumienie czytanego tekstu, testy historycznoliterackie, testy sprawdzające wiedzę oraz szkice interpretacyjne tekstów kultury;
c. przygotowanie prezentacji multimedialnej na wybrany temat lub przygotowanie referatu;
d. prezentacja lidera grupy, która przygotowała zadany materiał;
e. zadania domowe długie sprawdzające umiejętność pisania wypracowań o charakterze argumentacyjnym, testów czytania ze zrozumieniem, historycznoliterackich, a także innych wskazanych w podstawie programowej form wypowiedzi pisemnej;
f. zadania domowe krótkie, np. notatki syntetyzujące lub odpowiedzi na pytania z podręcznika, streszczenia;
g. sprawdziany ze znajomości treści i problematyki  lektur;
h. odpowiedzi ustne z trzech ostatnich lekcji;
i. udział w lekcji – aktywność;
j. przygotowanie do lekcji.

4.  Prace klasowe (wypracowania), testy wiedzy oraz testy czytania ze zrozumieniem, historycznoliterackie oraz szkice interpretacyjne będą zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem oraz wpisywane do terminarza w dzienniku Librus.

5. Wcześniej podany zostanie zakres tematyczny sprawdzianów z wiedzy i testów historycznoliterackich.

6. Kartkówki nie są zapowiadane.

7. Wszelkie prace niesamodzielne będą otrzymywały ocenę niedostateczną.

8. Po okresie nieobecności, w ciągu tygodnia, należy uzupełnić braki materiału i zapisy w zeszycie.

9.Na następną lekcję języka polskiego należy uzupełnić pisemne prace domowe, których uczeń nie wykonał w terminie, wykorzystując możliwość zgłoszenia nieprzygotowania. Jeśli nie wywiąże się z tego obowiązku, otrzymuje ocenę niedostateczną.

10. Pod pojęciem aktywności na lekcji rozumiemy przynajmniej trzykrotne zabranie głosu w sensie merytorycznym, czyli wnoszące coś do tematu poruszanego na lekcji. Aktywność oznaczona jest w dzienniku znakiem +, trzy aktywności są zamieniane na ocenę bardzo dobrą, a pięć na celującą.

11. Można trzykrotnie w semestrze nie być przygotowanym do lekcji. Nieprzygotowanie dotyczy zarówno zadań pisemnych, jak i ustnych (nie obejmuje znajomości lektury). Nieprzygotowanie zaznaczone jest w dzienniku znakiem -,   czwarty i każdy następny -, czyli nieprzygotowanie oznacza ocenę niedostateczną.

12. Przed omawianiem lektur przeprowadzane będą sprawdziany ze znajomości ich treści. Ocenę niedostateczną ze znajomości treści i problematyki lektury uczeń zobowiązany jest poprawić w ciągu dwóch tygodni. Uczeń, który nie wywiąże się z tego obowiązku, otrzymuje ocenę niedostateczną.

13. Na lekcjach obowiązkowy jest podręcznik. Brak podręcznika oznacza nieprzygotowanie do lekcji.

14. Obowiązkiem ucznia jest prowadzenie zeszytu przedmiotowego.

15. Ocenę niedostateczną z testów z wiedzy, testów czytania ze zrozumieniem, historycznoliterackich, wypracowań klasowych, długich zadań domowych można poprawić w ciągu dwóch tygodni od jej otrzymania. W sytuacjach szczególnych w terminie ustalonym z nauczycielem.

16. Uczeń nieobecny na pracy klasowej, teście czytania ze zrozumieniem, historycznoliterackim, sprawdzianie z wiedzy lub sprawdzianie z lektury ma obowiązek przystąpić do napisania ich na najbliższej lekcji lub w terminie uzgodnionym z nauczycielem.  Uczeń, który nie wywiąże się z tego obowiązku, otrzymuje ocenę niedostateczną.

17. Najwyżej będzie oceniany ten uczeń, który wykaże się oryginalnością dowodzenia i myśleniem krytycznym oraz poszukujący nowych rozwiązań problemów. 

18. Relacje na lekcjach:

a. nauczyciel zwraca się do uczniów po imieniu nie krzyczy, nie wyśmiewa ucznia;
b. dyscyplina polega na nieprzeszkadzaniu w lekcji, zabieraniu głosu po wcześniejszym zgłoszeniu się, unikaniu spóźnień;
c. dyskutujemy za pomocą argumentów, nie używamy wulgaryzmów;
d. na lekcjach wyłączone są i schowane telefony komórkowe; w trakcie pisania wypracowań klasowych i innych prac pisemnych telefony są odłożone na biurku nauczyciela lub na półkach w sali;
c. można- po uzgodnieniu z nauczycielem- mieć na ławce napoje; nie jest jednak dopuszczalne jedzenie i żucie gumy na lekcjach.

W sytuacji nauczania zdalnego obowiązywać będą zasady bezpieczeństwa i organizacji zajęć przyjęte w szkole.

Logo
       
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.