15 września 2021

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy system oceniania – język polski

kl. III C (po gimnazjum) - rok szkolny 2021/2022

1. Na lekcjach j. polskiego obowiązuje system średniej ważonej:

Forma aktywności

Waga

Zapis  w dzienniku

Praca klasowa
Testy wiedzy, testy czytania ze zrozumieniem
Przygotowanie prezentacji multimedialnej, referatu
Prezentacja lidera grupy
Zadanie domowe długie
Odpowiedź ustna na lekcji
Sprawdziany ze znajomości lektur
Udział w lekcji, aktywność
Zadanie domowe krótkie
Przygotowanie do lekcji

6
5
4
4
4
3
3
2
2
1

sprawdzian
test
prezentacja
prezentacja
wypracowanie
odpowiedź
kartkówka
aktywność
zadanie
inne

2. Progi wymagane na poszczególne oceny ( w ocenie rocznej na świadectwie nie ma plusów ani minusów):

Ocena

Średnia

Celujący
Bardzo dobry +
Bardzo dobry
Dobry +                     Dobry                        Dostateczny +                       Dostateczny              Dopuszczający +        Dopuszczający          Niedostateczny +      Niedostateczny         

5,6 – 6
5,2 – 5,59
4,6 – 5,19
4,2 – 4,59
3,7 – 4,19
3,2 – 3,69
2,7 – 3,19
2,2 – 2,69
1,8 – 2,19
1,4 – 1,79
1,0 – 1,39

3. Ocenie podlegają:
a. prace klasowe – tworzenie tekstu własnego o charakterze problemowym i interpretacyjnym w oparciu o fragment prozy lub wiersz (zadanie maturalne);
b. testy sprawdzające rozumienie czytanego tekstu lub testy sprawdzające wiedzę;
c. przygotowanie prezentacji multimedialnej na wybrany temat (zadanie maturalne) lub przygotowanie referatu;
d. prezentacja lidera grupy, która przygotowała zadany materiał;
e. zadania domowe długie sprawdzające umiejętność pisania wypracowań maturalnych lub testów czytania ze zrozumieniem;
f. zadania domowe krótkie, np. notatki informacyjne lub odpowiedzi na pytania z podręcznika;
g. sprawdziany ze znajomości treści lektur;
h. odpowiedzi ustne z trzech ostatnich lekcji;
i. udział w lekcji – aktywność
j. przygotowanie do lekcji
k. próba/-y matury (tylko oceny pozytywne).

4. Prace klasowe, testy wiedzy oraz testy czytania ze zrozumieniem będą zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem oraz wpisywane do terminarza w dzienniku Librus.

5. Wszelkie prace niesamodzielne będą oceniane na niedostateczny.

6. Po okresie nieobecności w ciągu tygodnia należy uzupełnić braki materiału i zapisy w zeszycie.

7. Pod pojęciem aktywności na lekcji rozumiemy przynajmniej trzykrotne zabranie głosu w sensie merytorycznym, czyli wnoszące coś do tematu poruszanego na lekcji. Aktywność oznaczona jest w dzienniku znakiem „+”, trzy aktywności są zamieniane na ocenę bardzo dobrą.

8. Można dwukrotnie nie być przygotowanym do lekcji w semestrze. Nieprzygotowanie dotyczy zarówno zadań pisemnych jak i ustnych ( nie obejmuje znajomości lektury !!). Nieprzygotowanie zaznaczone jest w dzienniku znakiem „np”, trzecie i każde następne „np.” oznacza ocenę niedostateczną.

9. Przed omawianiem lektury będą obowiązkowe sprawdziany ze znajomości treści.

10. Na lekcjach obowiązkowy jest podręcznik. Ze względu na istniejące zagrożenie zdrowia każdy uczeń musi posiadać własny podręcznik. Brak podręcznika oznacza nieprzygotowanie do lekcji.

11. Obowiązkiem ucznia jest prowadzenie zeszytu przedmiotowego.

12. Ocenę niedostateczną można poprawić w ciągu tygodnia od jej otrzymania. Zasada ta nie dotyczy oceny z prac klasowych i oceny z prezentacji lidera grupy.

13. Uczeń nieobecny na pracy klasowej, teście lub sprawdzianie z lektury ma obowiązek przystąpić do napisania ich w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Uczeń, który nie wywiąże się z tego obowiązku otrzymuje ocenę niedostateczną.

14. Najwyżej będzie oceniany ten uczeń, który wykaże się oryginalnością dowodzenia i myśleniem krytycznym oraz poszukuje nowych rozwiązań problemów.

15. Relacje na lekcjach:
a. nauczyciel zwraca się do uczniów po imieniu, nie krzyczy, nie wyśmiewa ucznia;
b. dyscyplina polega na nieprzeszkadzaniu w lekcji, zabieraniu głosu po wcześniejszym zgłoszeniu się, unikaniu spóźnień;
c. dyskutujemy za pomocą argumentów, nie używamy wulgaryzmów;
d. na lekcjach wyłączone są i schowane telefony komórkowe , w trakcie prac klasowych i innych prac pisemnych telefony są zdeponowane na biurku nauczyciela;
e. można a nawet trzeba mieć na ławce napoje, nie jest jednak mile widziane jedzenie i żucie gumy na lekcjach;
f. w pandemii obowiązują szczególne zasady bezpieczeństwa.

Logo
       
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.