15 września 2021

Przedmiotowy System Oceniania

Wymagania obowiązujące na lekcjach języka angielskiego

Rok szkolny 2021/2022


1. Na lekcji języka angielskiego obowiązują podpisane przez ucznia imieniem i nazwiskiem:

 • podręcznik
 • ćwiczenia
 • zeszyt przedmiotowy

2. Uczeń ma prawo zgłosić dwa razy w semestrze nieprzygotowanie do zajęć wynikające z choroby, sytuacji losowych itp. Wyjątek stanowi dłuższa choroba, pobyt w szpitalu (ponad miesiąc). Nie można zgłaszać nieprzygotowania na zapowiedzianych pracach klasowych i kartkówkach. Nieprzygotowanie zgłaszamy przed rozpoczęciem lekcji.

3. Uczeń otrzymuje oceny cząstkowe w semestrze za:

 • kartkówki z ostatnich trzech lekcji - (nie muszą być zapowiedziane)
 • prace klasowe z większej partii materiału (zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem)
 • odpowiedzi ustne
 • pracę na lekcji
 • za aktywność na lekcjach uczeń otrzymuje „+“, pięć „+“ daje ocenę bardzo dobrą
 • uczeń otrzymuje „ – ” za:
- brak pracy na lekcji i niewykonywanie poleceń nauczyciela
- brak podręcznika lub ćwiczeń. Trzy „ – ” dają ocenę niedostateczną.
- brak zadania domowego
- Trzy „ – ” dają ocenę niedostateczną.
 • Lekturę
 • Zadania dodatkowe

4. Na lekcjach języka angielskiego obowiązuje system średniej oceny ważonej.

SYSTEM ŚREDNIEJ WAŻONEJ NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO

1. Przyporządkowanie wagi poszczególnym formom aktywności ucznia:

Forma aktywności                                                    Waga             
Praca klasowa                                                      5                     
Kartkówka z 3 ostatnich lekcji (włącznie
z materiałem obejmującym zadanie domowe)   3                     
Test wejściowy (jedna godzina lekcyjna)             1         
Aktywność, praca na lekcji                                  1-2
Czytanie ze zrozumieniem                                   2                     
Pisanie                                                                  3
Odpowiedź ustna                                                 3
Zadanie dodatkowe długoterminowe                 1-3                 
Lektura                                                                  3

2. Podstawą wystawienia oceny końcowo-semestralnej jest średnia ważona ocen otrzymanych w ciągu całego semestru.

3. Uwagi:

 • Ocena za odpowiedź ustną / kartkówkę może być poprawiona w ciągu 2 tygodni.
 • Ocena z pracy klasowej może być poprawiona w ciągu 2 tygodni od oddania sprawdzianu.


4. Ocena na zakończenie roku jest średnią arytmetyczną ze średnich ważonych semestru I i II.

5. Progi wymagane na poszczególne oceny. Progi te dotyczą tylko oceny semestralnej.

Ocena

Średnia

Celujący
Bardzo dobry +
Bardzo dobry
Dobry +                     Dobry                        Dostateczny +                       Dostateczny              Dopuszczający +        Dopuszczający          Niedostateczny +      Niedostateczny         

5,6 – 6
5,2 – 5,59
4,6 – 5,19
4,2 – 4,59
3,7 – 4,19
3,2 – 3,69
2,7 – 3,19
2,2 – 2,69
1,8 – 2,19
1,4 – 1,79
1,0 – 1,39


6. Progi procentowe obowiązujące przy ocenianiu prac klasowych i sprawdzianów (kartkówek):

99%–100%   - ocena celująca
90%–98%     - ocena bardzo dobra
75%–89%     - ocena dobra
56%–74%     - ocena dostateczna
40%–55%     - ocena dopuszczająca
Poniżej 40% - ocena niedostateczna

Uwagi:

 • W ciągu semestru uczeń może otrzymać zadanie dodatkowe przydzielone  wcześniej przez nauczyciela. Przed zaprezentowaniem zadania w klasie przygotowuje i prezentuje opracowane słownictwo. Na opracowany temat uczeń mówi przez 4–5 min. Zaliczenie zadania wymaga spełnienia kryteriów (zostaną podane w momencie przydzielenia tematów).
 • Ocenę niedostateczną z pracy klasowej uczeń ma prawo poprawić w drugim terminie sprawdzianu (termin ustalany przez uczniów z nauczycielem – jeden wspólny). Wyjątek stanowi osoba, która była nieobecna przez dłuższy czas (miesiąc) lub w obu terminach ze względu na ciągłą nieobecność (wówczas należy umówić się indywidualnie na inny termin – osobą odpowiedzialną za uzgodnienie terminu jest uczeń – jeśli uczeń nie dopełni tego obowiązku, nauczyciel ma prawo zażądać od ucznia napisania pracy klasowej w dowolnym terminie natychmiast po upływie dwóch tygodni od powrotu do szkoły).
 • Uczeń, który był nieobecny na obu terminach pracy klasowej (bez względu na powód) i nie była to nieobecność ciągła wynikająca z choroby/zdarzeń losowych, zobowiązany jest napisać pracę klasową na pierwszej lekcji języka angielskiego po powrocie do szkoły.
 • Nie ma możliwości poprawy pozostałych ocen w trakcie trwania semestru.
 • Pod koniec semestru uczeń, któremu waha się ocena (waha = brakuje mu maks. 0,1 do wyższej oceny, w przypadku zagrożenia oceną niedostateczną maks. 0,2) i który wykazywał się sumiennością w semestrze oraz terminowo zaliczał prace klasowe, ma prawo poprawić jedną wybraną pracę klasową lub dwa wybrane sprawdziany (klasówki), aby mieć szansę na wyższą ocenę.
 • Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną na semestr, zobowiązany jest zaliczyć go w wyznaczonym terminie. Zaliczenie obejmuje wymagania na ocenę dopuszczającą, ale uczeń zobowiązany jest zaliczyć pracę na 60%. W przypadku ucznia, który zaliczył semestr w takim trybie, średnia ważona wynosi 1,8.
 • „Nauczyciel ma prawo zażądać od uczniów złożenia w wyznaczonym miejscu, na czas trwania pracy pisemnej, wszelkich urządzeń telekomunikacyjnych, w szczególności telefonów komórkowych.”
Logo LO
       
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.