15 września 2021

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy system oceniania – matematyka wokół nas

Klasa III B - Rok szkolny 2020/2021

1. Na lekcji MATEMATYKI WOKÓŁ NAS powinieneś mieć:
• materiały pomocnicze (ksera, wydruki zadań)
• 60 kartkowy zeszyt w kratkę - na lekcję (nieobowiązkowy)

2. Masz prawo zgłosić dwa razy w semestrze nieprzygotowanie do zajęć, wynikające
z choroby, sytuacji losowych itp. (nie dotyczy to zapowiedzianych prac klasowych, oraz sprawdzianów z ostatnich trzech zajęć „kartkówek”). Wyjątek stanowi dłuższa choroba, pobyt w szpitalu (ponad miesięczny).

3. Oceny cząstkowe w semestrze otrzymujesz za:
• sprawdziany z ostatnich trzech zajęć
• aktywność na lekcjach,
• praca długoterminowa
• projekt, referat

4. Twoja aktywność na lekcji to co najmniej dwukrotna poprawna odpowiedź na zajęciach, do której zgłaszasz się „na ochotnika”. Za odpowiedź taką otrzymujesz „+ ”. Dwa „+” dają ocenę bardzo dobrą.

5. Jeśli nie przystąpiłeś do pracy klasowej i w ciągu tygodnia od powrotu do szkoły nie zgłosisz się do nauczyciela, aby ustalić nowy termin, otrzymujesz ocenę niedostateczną

6. Masz prawo poprawić jedną pracę klasową oraz trzy sprawdziany z ostatnich trzech lekcji (jeśli pisałeś je w pierwszym terminie),

7. Podstawą wystawienia oceny końcowosemestralnej i oceny na zakończenie roku są uzyskane oceny cząstkowe w ciągu całego semestru (odpowiednio całego roku).

8. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia posiadającego opinie PPP o specyficznych trudnościach w uczeniu się. 


SYSTEM ŚREDNIEJ WAŻONEJ
1. Tabela przyporządkowania wagi poszczególnym formom aktywności ucznia:

Forma aktywności

Waga

Praca klasowa
Odpowiedź ustna
Sprawdziany z 3 ostatnich lekcji
Projekt, praca długoterminowa
Aktywność, praca na lekcji, zadanie domowe
Inne

6
3
3
6
2
1


2. Średnia ważona liczb a , a ,..., a , którym przypisano wagi odpowiednio p , p ,..., p , wyraża się ODPOWIEDNIM wzorem.

3. Podstawą wystawienia oceny końcowosemestralnej jest średnia ważona ocen otrzymanych w ciągu całego semestru.

4. Uwagi:
• Jeśli nie przystąpiłeś do pracy klasowej i w ciągu tygodnia od powrotu do szkoły nie zgłosisz się do nauczyciela aby ustalić nowy termin, otrzymujesz ocenę niedostateczną.
• Jeśli nie napisałeś co najmniej dwóch sprawdzianów z ostatnich trzech lekcji to masz obowiązek napisać sprawdzian obejmujący cały dział w której znalazły się dane „kartkówki” (po lekcjach, w terminie uzgodnionym z nauczycielem, do tygodnia od ostatniej niepisanej „kartkówki”).
• W semestrze możesz poprawić oceny z trzech sprawdzianów w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Wówczas podstawą do obliczenia średniej ważonej jest ta ocena ze sprawdzianu, która jest korzystniejsza dla Ciebie.
• Podczas pracy zdalnej sprawdziany, prace klasowe, prace semestralne będą zaliczane w formie ustnej.

5. Ocena na zakończenie roku jest średnią arytmetyczną ze średnich ważonych semestru I i II.

6. Progi wymagane na poszczególne oceny:

Ocena

Średnia

Celujący
Bardzo dobry +
Bardzo dobry
Dobry +                    
Dobry                       
Dostateczny +                       Dostateczny             
Dopuszczający +        Dopuszczający         
Niedostateczny +     
Niedostateczny         

5,51 – 6
5,2 – 5,50
4,6 – 5,19
4,2 – 4,59
3,7 – 4,19
3,2 – 3,69
2,7 – 3,19
2,2 – 2,69
1,8 – 2,19
1,4 – 1,79
1,0 – 1,39

       
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.