Regulamin udzielania stypendium za wysokie wyniki w nauce.

Regulamin udzielania stypendium za wysokie wyniki w nauce w Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Wielkopolskich
w Tarnowie Podgórnym
 
Niniejszy regulamin powstał w oparciu o statut Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym i Uchwałę nr XXXVIII/373/2008 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 listopada 2008 r.
 
 § 1.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Komisji - należy przez to rozumieć Szkolną Komisję Stypendialną powołaną przez Dyrektora Szkoły.

§ 2.
 1. Liceum Ogólnokształcące im Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym udziela stypendium za wysokie wyniki w nauce i przynajmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
 2. Stypendium przyznawane jest uczniom klas I II III i IV Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich      w Tarnowie Podgórnym.
 3. Stypendia udzielane są z wydzielonych na ten cel środków w budżecie szkoły.
 4. Stypendium nie ma charakteru socjalnego.
§ 3.
 1.  Stypendium za wyniki w nauce przyznawane jest za:                                                                                                            1)  uzyskanie wysokiej średniej ocen za dane półrocze                                                                                                            2)  wyniki w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych.
 2. Warunkiem przyznania stypendium jest uzyskanie przynajmniej bardzo dobrej oceny zachowania oraz średniej oceny z wszystkich przedmiotów w poszczególnych klasach co najmniej 4,8.
 3. W przypadku takich samych średnich, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają uczniowie, którzy są zwycięzcami, laureatami lub finalistami konkursów i olimpiad przedmiotowych, zawodów sportowych powyżej szczebla gminnego.
 4. Stypendium przyznawane jest na kolejne okresy nauki za wyniki uzyskane przez uczniaw okresie go poprzedzającym.
 5. Uczniowie klas pierwszych mogą ubiegać się o stypendium począwszy od drugiego okresu nauki w klasie I.
     Uczniowie klas programowo najwyższych otrzymują stypendium tylko za pierwszy okres nauki.

   
§ 4.
 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje wychowawca klasy do Szkolnej Komisji Stypendialnej.
 2. Wniosek o przyznanie stypendium w wersji elektronicznej wychowawca klasy kieruje na konto przewodniczącego Szkolnej Komisji Stypendialnej za pośrednictwem portalu Librus.
 3. Wniosek o przyznanie stypendium składa się w następujących terminach:                                                                            -  po pierwszym okresie nauki do 5 dni po Radzie Klasyfikacyjnej,                                                                                        -  po drugim okresie nauki do 5 dni roboczych po Radzie Klasyfikacyjnej.
 4. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie lub wadliwie wypełnione nie będą rozpatrywane. 
§ 5.
 1. Szkolną Komisję Stypendialną powołuje Dyrektor Szkoły w składzie:                                                                                      -  przedstawiciel Rady pedagogicznej – przewodniczący,                                                                                                          -  przedstawiciel Rady pedagogicznej – członek,                                                                                                                        -  przedstawiciel Rady pedagogicznej – członek,                                                            
 2. Imienny skład Komisji oraz jej zadania określa odrębnym Zarządzeniem Dyrektor Szkoły.
 3. Komisja odbywa posiedzenie w ciągu 15 dni po upływie terminu składania wniosków.
 4. W sytuacjach szczególnych Komisja odbywa posiedzenie w formie zdalnej.
 5. Komisja powołana przez Dyrektora Szkoły dokonując analizy złożonych wniosków ustala kolejność kandydatur do otrzymania stypendium stosując kryteria zawarte w §3.
 6. Stypendia przyznaje Dyrektor Szkoły na wniosek Komisji stypendialnej.
 7. Od decyzji Dyrektora Szkoły nie przysługuje odwołanie.            
 
 § 6.
 1. Wysokość stypendium w porozumieniu z organem prowadzącym ustala się na kwotę:   - dla ucznia liceum ogólnokształcącego – 150 zł.
 2. Liczbę stypendiów  ustala się w zależności od środków zaplanowanych w budżecie Szkoły na dany rok.
 3. Stypendium wypłacane jest miesięcznie od września do czerwca, przez 10 miesięcy    w danym roku szkolnym.
 4. W okresie wakacji letnich, w miesiącu lipcu i sierpniu stypendium nie jest wypłacane.
 5. W przypadku zmiany szkoły i przejścia do szkoły, dla której Gmina Tarnowo Podgórne nie jest organem prowadzącym wypłata stypendium zostaje wstrzymana, w kolejnym miesiącu po zmianie szkoły.

 § 7.

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzygnięcia podejmuje Dyrektor Szkoły.
 
 
       
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.