24 listopada 2017

Szkolny system oceniania

Załącznik nr 1 do Statutu

Szkolny system oceniania Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym
(tekst jednolity z dnia 02.01.17)


Podstawa prawna:
Art. 44 b.1 p. 10 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późniejszymi  zmianami)

Wymagania, skala ocen, tryb oceniania


1.    Szkolny system oceniania, zwany dalej SSO, reguluje szczegółowe warunki sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym.
2.    Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego, do dnia 15.09, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów), w formie zapisu w zeszycie przedmiotowym lub osobnego dokumentu, o:
a)    wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
b)    sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
c)    warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
2a.    Wychowawca klasy  na początku każdego  roku  szkolnego,  do  dnia  30.09,  informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach  i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie otrzymywania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Informacje są podawane rodzicom na pierwszym zebraniu w roku szkolnym a uczniom na lekcjach wychowawczych.
3.    Nauczyciel na bieżąco ocenia uczniów wg następującej skali ocen:

a)    stopień celujący -            6;
b)    stopień bardzo dobry -    5;
c)    stopień dobry -               4;
d)    stopień dostateczny -      3;
e)    stopień dopuszczający -   2;
f)     stopień niedostateczny -  1.

3a.    Nauczyciel ocenia ucznia wg ustalonych kryteriów i wymagań niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen.
4.    Nauczyciel może stawiać przy każdej ocenie znaki ,,+" lub ,,-" ; nie dotyczy to ocen końcoworocznych.
5.    W wymaganiach edukacyjnych o których mowa w p.2 mogą się znaleźć informacje o dodatkowych znakach stosowanych przez nauczyciela dla oceny aktywności uczniów lub oznaczenia braku zadań domowych.
6.    Prace pisemne ucznia tworzone w szkole mają formy prac klasowych lub sprawdzianów.
7.    Praca klasowa obejmuje materiał powyżej 3 tematów lekcyjnych, musi być zapowiedziane przez nauczycieli z tygodniowym wyprzedzeniem, a zamiar jej przeprowadzenia zapisany w dzienniku.
7a.    Uczeń, który nie pisał razem z klasą pracy klasowej w wyznaczonym terminie, powinien w ciągu tygodnia od swego powrotu do szkoły uzgodnić z nauczycielem nowy termin i przystąpić do napisania pracy. Rezygnacja z pisania pracy w nowym terminie, bez podania ważnej przyczyny, oznacza ocenę niedostateczną z pracy klasowej.
7b.    Uczeń, który był nieobecny na sprawdzianie, nie może otrzymać z tego powodu oceny niedostatecznej ale ma obowiązek napisać sprawdzian na najbliższej lekcji.
7c.    Terminy prac klasowych i sprawdzianów powinny być rozłożone równomiernie do semestru.
7d.    Prace klasowe lub sprawdziany, pisane przez ucznia w drugim terminie, mogą mieć wyższy stopień trudności w odniesieniu do prac klasowych lub sprawdzianów pisanych przez ogół uczniów klasy w pierwszym terminie.
7e.    Nauczyciel ma prawo zażądać od uczniów złożenia w wyznaczonym miejscu, na czas trwania pracy pisemnej, wszelkich urządzeń telekomunikacyjnych, w szczególności telefonów komórkowych.
8.    Uczniowie mogą mieć tylko jedną pracę klasową w ciągu dnia.
8a.    Nauczyciel może przeprowadzić pracę klasową wtedy, gdy znane są uczniom oceny z poprzedniej pracy klasowej. Niniejsza zasada nie dotyczy sprawdzianów.
9.    Sprawdzian obejmuje materiał do 3 tematów lekcyjnych, może być niezapowiedziany przez nauczycieli.
10.    Wszystkie prace klasowe i sprawdziany oceniana punktowo są przeliczane na oceny wg następującej zasady:

    100%                -        celujący
    i wyżej (np. zadanie dodatkowe)
    90% - 99%         -       bardzo dobry
    75% - 89%         -       dobry
    56% - 74%         -       dostateczny
    40% - 55%         -       dopuszczający
    mniej niż 40%     -       niedostateczny

11.    Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i oceniane pisemne prace klasowe i sprawdziany uczeń otrzymuje do wglądu na lekcji. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą otrzymać prace pisemne do wglądu podczas comiesięcznych konsultacji o których mowa w p. 18.
11a.    Nauczyciele mają obowiązek sprawdzić prace klasowe i sprawdziany i wystawić oceny w ciągu 14 dni od daty napisania przez ucznia pracy pisemnej. Sytuacja ta nie dotyczy okresu nieobecności nauczyciela w szkole, spowodowanej np. chorobą lub wycieczką.
12.    Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.
13.    W roku szkolnym są dwa semestry nauki, kończące się klasyfikowanie śródrocznym i końcoworocznym.
 Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniem osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustalania ocen klasyfikacyjnych wg skali określonej w p. 3.
Klasyfikowanie końcoworoczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych i oceny zachowania według skali określonej odpowiednio w p. 3, z zastrzeżeniem p. 4 i w p. 14.
13a.    Uczniowie, którzy otrzymali ocenę niedostateczną lub byli nieklasyfikowani w I semestrze nauki, powinni do końca marca zdać wyznaczony przez nauczyciela materiał w formie pisemnej lub ustnej. Tylko pozytywną ocenę, potwierdzającą zdanie I semestru, wpisuje się do dziennika w rubryce ocen II semestru.
W przypadku niezaliczenia I semestru w wyznaczonym terminie uczeń powinien osiągnąć przynajmniej dostateczne wyniki w II semestrze, by otrzymać pozytywną ocenę końcoworoczną.

Oceny z zachowania


14.    Zachowanie uczniów podlega ocenie ustalonej wg następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.     
15.    W szkole obowiązuje system punktowy oceny zachowania, szczegółowe zasady zawarte są w dokumencie "Zasady oceniania zachowania uczniów w Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym" będącym narzędziem pomocniczym dla wychowawców.
16.    Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:
a)    oceny z zajęć edukacyjnych;
b)    promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły.
17.    Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a oceną z zachowania - wychowawca klasy.

Procedura informowania o ocenach


18.    Rada Pedagogiczna na pierwszym posiedzeniu w roku szkolnym wyznacza stałe dni comiesięcznej konsultacji nauczycieli z rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz terminy wywiadówek.
18a.    W szkole obowiązuje elektroniczny dziennik, za pomocą którego nauczyciele dokumentują postępy uczniów w nauce oraz zachowanie i frekwencję.
18b.    Szczegółowe zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego określa dokument Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego w Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym.
18c.     Dostęp uczniów i rodziców uczniów do dziennika elektronicznego jestbezpłatny.
19.    Co najmniej na trzy tygodnie przed radą klasyfikacyjną nauczyciele informują uczniów oraz w trakcie konsultacji odpowiednio w grudniu i w maju rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych.
19a.    W razie zagrożenia semestralną oceną niedostateczną wychowawca klasy ma obowiązek poinformowania o tym ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) na konsultacjach lub w formie przekazania kartki z ocenami i uzyskaniu podpisu rodziców (prawnych opiekunów).
19b.    W razie zagrożenia roczną oceną niedostateczną wychowawca klasy ma obowiązek poinformowania o tym ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) na miesiąc przed terminem klasyfikacji rocznej, na konsultacjach lub za pomocą zakładki „wiadomości” w dzienniku elektronicznym lub listem poleconym.
19c.    Zagrożenie oceną niedostateczną oznacza się w dzienniku elektronicznym za pomocą stopnia „1” lub „1+”.
19d.    Proponowana ocena nie wynika ze średniej a ocena semestralna lub roczna uwzględnia wszystkie oceny uzyskane przez uczniów w danym semestrze.
20.    Ustalona przez     nauczyciela     niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna może być zmieniona tylko w przypadku egzaminu poprawkowego.

Egzaminy poprawkowe


21.    Uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.
22.    Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z technologii informacyjnej, informatyki, z wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formy zadań praktycznych.
23.    Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
24.    Egzamin     poprawkowy     przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
a)    dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
b)    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący,
c)    nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne -jako członek komisji.
25.    Nauczyciel, o którym mowa w p. 24 b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
25a.    Uczeń zdaje egzamin poprawkowy wtedy, gdy uzyska co najmniej 60% punktów z części pisemnej.
Część pisemna obejmuje materiał wg wymagań na ocenę dopuszczającą.
26.    Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokółzawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
26a.     Dokumentacja egzaminu poprawkowego jest dostępna w sekretariacieszkoły.
27.    Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
28.    Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

Egzaminy klasyfikacyjne


29.    Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
30.    Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
31.    Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Nieobecność nieusprawiedliwiona ucznia nie może być dłuższa niż 4 tygodnie.
32.    Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek nauki poza szkołą.
33.    Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
33a.    Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
34.    Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu z technologii informacyjnej i wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formy zadań praktycznych.
35.    Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia o którym mowa w p. 30, 31, 32 oraz dla ucznia realizującego indywidualny tok lub program nauki przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
36.    Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek nauki poza szkołą przeprowadza komisja, powołana prze dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie prze ucznia obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:
a)    dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;
b)    nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
37.    Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem o którym mowa w p. 36 oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
38.    W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
39.    Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a)    imiona i nazwiska nauczyciela o których mowa w p. 36 a w przypadku ucznia spełniającego obowiązek nauki poza szkołą - skład komisji;
b)    termin egzaminu klasyfikacyjnego;
c)    zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
d)    wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
Dokumentacja egzaminu klasyfikacyjnego jest dostępna w sekretariacie szkoły.

Promocja, zakończenie szkoły


40.    Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od stopnia niedostatecznego.
40a.    Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia liceum, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
41.    Laureaci oraz finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danego przedmiotu celującą ocenę klasyfikacyjną końcoworoczną.
42.    Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w p. 40 z uwzględnieniem zapisu p. 40a, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
43.    Uczeń kończy szkołę jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

Tryb odwoławczy


44.    Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora liceum jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena z zachowania ustalona została niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od zakończenia zajęć rocznych.
45.    W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor liceum powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia i ustala roczną ocenę z zajęć edukacyjnych, a w przypadku rocznej oceny z zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania
46.    W skład komisji wchodzą:
a)    dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;
b)    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
c)    dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.
47.    Nauczyciel, o którym mowa w p. 46 b może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
48.    Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
49.   Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a)    skład komisji;
b)    termin sprawdzianu;
c)    zadania (pytania) sprawdzające;
d)    wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
50.    Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
51.    Przepisy p. 45 - 51 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.
W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

Postanowienia końcowe

52.    Ustalenia zawarte w SSO zostały dokonane przez Radę Pedagogiczną Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym i mogą być zmienione wyłącznie decyzją Rady Pedagogicznej.
       
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.